Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

Jesteśmy świadomi, iż wywieramy znaczący wpływ na środowisko naturalne, które stanowi źródło niezbędnych zasobów wykorzystywanych w produkcji.

Wypływ na środowisko

GRI:

Prowadząc działalność produkcyjną jesteśmy świadomi, iż wywieramy znaczący wpływ na środowisko naturalne. Jego elementy stanowią źródło niezbędnych zasobów wykorzystywanych w produkcji substancji chemicznych. Dlatego też w naszej działalności identyfikujemy i monitorujemy te z naszych działań, które mogą mieć wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć: określamy specyficzne cele, wyznaczamy programy oraz używamy dedykowanych do tego narzędzi.

Działania na rzecz Ochrony Środowiska

Monitoring, raportowanie emisji oraz partycypowanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska na stałe wpisane są w nasze podstawowe działania.

Rozwiń wypowiedź

Paulina Sanecka

Specjalista ds. Marketingu i CSR PCC EXOL SA

Jako sygnatariusz UN Global Compact zobowiązujemy się do niwelowania potencjalnych zagrożeń jakie Spółka może wywierać na środowisko. Monitoring, raportowanie emisji oraz partycypowanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska na stałe wpisane są w nasze podstawowe działania. Ukierunkowanie działalności na odpowiedzialny oraz zrównoważony rozwój, racjonalne gospodarowanie surowcami oraz stosowanie najlepszych dostępnych technologii (BAT) są wyznacznikami zaangażowania PCC EXOL SA w proces kreowania nowoczesnego i innowacyjnego modelu branży chemicznej.

Nasze zobowiązania długoterminowe:

 • Przestrzeganie legislacji
 • Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie
 • Poddawanie się niezależnym audytom, weryfikacji i certyfikacji
 • Propagowanie rozwoju świadomości prośrodowiskowej naszych interesariuszy
 • Preferowanie dostawców propagujących w swoich działaniach zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Drzewko za butelkę

Jako realizator Programu Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska), w 2015 roku byliśmy jednym z koordynatorów XIII edycji akcji edukacyjnej „Drzewko za butelkę”. Beneficjentami akcji były szkoły podstawowe i przedszkola zlokalizowane w mieście Brzeg Dolny, a jej celem, zebranie jak największej ilości butelek PET, które zostały przekazane firmom recyklingowym. Dzięki akcji, szkoły i przedszkola otrzymały sadzonki drzew, które zostały posadzone na terenach w obrębie placówek. Dla najbardziej aktywnych uczestników ufundowano nagrody w postaci nagród oraz dyplomów. Do szkół i przedszkoli trafiły także pomoce naukowe, sprzęt biurowy oraz zabawki sponsorowane m.in. przez naszą Spółkę.

Udało się:

 • Zebrać 249 783 butelek, co stanowi 186 butelek przypadających na jednego ucznia!
 • Zasadzić 69 drzewek!
 • OPTIMA

  W ramach wdrażanego programu Optima, prócz edukacji na rzecz zwiększenia efektywności pracy oraz utrzymania standardów BHP, edukujemy pracowników w zakresie segregowania odpadów oraz ograniczania zużycia energii i surowców.

 • Odpowiedzialność i Troska

  W lipcu 2014 roku dołączyliśmy do grona realizatorów programu Odpowiedzialność i Troska. Wspólnie z innymi przedstawicielami przemysłu chemicznego poszukujemy solidnych i wiarygodnych podstaw zrównoważonego rozwoju, by następnie wdrażać je we własnych strukturach. Formalne zobowiązanie do realizacji działań obejmuje w głównej mierze ciągłą poprawę wszystkich aspektów prowadzonej działalności, a w szczególności ochronę środowiska, bezpieczeństwo procesowe i ochronę zdrowia.

W 2015 roku nie odnotowaliśmy znaczących incydentów związanych z emisjami do środowiska naturalnego.

Energia

Stale zmierzamy do optymalizacji zużycia energii.

Wynika to w głównej mierze ze stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), propagowania wśród pracowników dobrych praktyk dotyczących zużycia energii, czy wdrażania energooszczędnych rozwiązań w budynkach administracyjnych.

Emisje

Zaangażowanie w  globalnie projekty środowiskowe i społeczne pozwala na mierzenie, planowanie i nadzorowanie naszego wpływu na otoczenie. W ten sposób mamy szansę na uzyskanie oceny przez międzynarodowe, prestiżowe zespoły biznesowe, naukowe, ekologiczne i społeczne.

Jedną z prestiżowych inicjatyw w tym obszarze jest szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz działań realizowanych w celu ich redukcji na międzynarodowej platformie organizacji CDP (Carbon Disclosure Project).

Realizując założenia tego projektu jesteśmy zobowiązani do corocznego sporządzania szczegółowego raportu emisyjnego. Nasz bilans podlega ocenie pod względem kryteriów takich jak jakość i kompleksowość danych czy skuteczność działań w zakresie ograniczania emisji w poszczególnych obszarach funkcjonowania Spółki.

W 2015 roku w CDP* otrzymaliśmy ocenę punktową na poziomie 81 punktów, przy średniej ocenie wszystkich uczestników panelu Supply Chain 60 punktów.

Dane sprawozdawcze przedstawione CDP w roku 2015 dotyczą roku 2014.

*CDP (Carbon Disclosure Project) to globalna organizacją non profit, współpracująca z inwestorami i spółkami, wspierająca działania na rzecz rozwoju zrównoważonej gospodarki, zapobiegania zmianom klimatycznym oraz ochrony zasobów.

Nasze zobowiązania długoterminowe w zakresie emisji:

Redukcja emisji o 15% do roku 2020.

Głównym źródłem emisji CO2 w naszej Spółce jest obszar produkcyjny, który wykorzystuje w procesach technologicznych znaczące ilości energii elektrycznej i cieplnej. Poziom emisji CO2 z tego źródła oscyluje w granicach 70% ogólnej emisji CO2. Kolejne 30%, stanowią natomiast emisje pochodzące z transportu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Emisje związane z działalnością administracyjną są marginalne i związane są głównie ze zużyciem mediów socjalnych.

Raportując na międzynarodowej platformie CDP jesteśmy zobligowani do informowania o naszych corocznych postępach w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Od 2014 do 2015 progres redukcji wyniósł 8,33% w stosunku do roku bazowego 2013. Poziom redukcji opracowany został na podstawie zidentyfikowanych źródeł emisji oraz aktywności spółki. Nasz kluczowy cel obejmuje redukcje w obszarach takich jak zużycie energii elektrycznej i zużycie energii cieplnej w  procesach produkcyjnych oraz wykorzystywanych środków transportu. Realizacja celów odbywa się między innymi poprzez wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania oraz implementację wewnętrznych procedur dotyczących gospodarki energetycznej.

W ramach programu CDP monitorujemy poziom emisji CO2 związanej z transportem. Dokonujemy corocznie inwentaryzacji emisji, w tym również tych, związanych z transportem w całym cyklu produkcji i sprzedaży. Zakres naszej analizy obejmuje obszary związane z transportem surowców i materiałów do produkcji, transportem wyprodukowanych wyrobów oraz transportem wewnętrznym.

Emisje CO2 związane z transportem wyrobów oraz surowców w 2015 roku
CO 2 [Mg] Transport drogowy Transport kolejowy Transport intermodalny
Wyroby 1 723 83 2 774
Surowce 722 530 2 433

Emitując inne rodzaje zanieczyszczeń dążymy sukcesywnie do zmniejszania ich uwalniania oraz dotrzymywania warunków wszelkich pozwoleń i przepisów regulujących emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Woda

Woda jest niezwykle ważnym zasobem w naszej działalności z uwagi na fakt, że jest niezbędna w procesach wytwarzania surfaktantów.

Wodę stosuje się również do celów chłodniczych, a także jako zaopatrzenie socjalne dla pracowników. Do celów przemysłowych wykorzystujemy wodę z ujęć rzecznych. Do celów socjalno-bytowych, pobieramy natomiast wodę ze studni głębinowych. W 2015 roku na nasze potrzeby wykorzystaliśmy łącznie około 473 781 m3 wody. Stale dążymy do bardziej racjonalnego jej wykorzystywania mając na uwadze fakt, iż pobór oraz jej oczyszczanie, związane jest ze zużyciem energii, a tym samym wytwarzaniem dodatkowych emisji CO2 do powietrza.

W 2015 zwiększyliśmy zużycie wody do celów chłodniczych. Wzrost zużycia wody produkcyjnej wynika wprost ze zwiększenia mocy produkcyjnych naszych instalacji.

Wodą przetwarzaną i wykorzystywaną ponownie w procesach produkcyjnych PCC EXOL SA jest woda chłodnicza. Cyrkulacja odbywa się w układzie zamkniętym. Roczny pobór wody chłodniczej w 2015 roku wynosił 386 051 m3. Stanowi to 81% całości pobranej wody.

Ścieki i odpady

Nasza gospodarka ściekowa opiera się na działaniach, które nie prowadzą do pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów zależnych od przedsiębiorstwa.

Procesy produkcyjne związane z naszą działalnością generują m.in. ścieki przemysłowe oraz wodę pochłodniczą. W obszarach administracyjnych powstają ścieki socjalno-bytowe, które stanowią 9% całej ilości wytwarzanych ścieków.

Ścieki pochodzące z działalności na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym, kierowane są systemem kanalizacji zbiorczej do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków. Wszystkie ścieki oczyszczane są w procesach mechaniczno-chemicznych oraz biologicznych, a następnie kierowane do rzeki Odry. Ścieki generowane przez wydział produkcyjny w  Płocku, kierowane są do kanalizacji oczyszczalni ścieków należącej do PKN ORLEN, gdzie są oczyszczane w procesach mechaniczno-chemicznych oraz biologicznych, a następnie kierowane do rzeki Wisły.

W 2015 roku obniżyliśmy ogólną produkcję ścieków o 6% w stosunku do roku 2014.

Prowadzona przez nas działalność generuje odpady, które staramy się ograniczać już na etapie projektowania, uwzględniając ten aspekt również w trakcie wytwarzania produktów. Inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na złożeniach BAT służy ograniczaniu powstających odpadów przy równoczesnym wzroście produkcji. Z gospodarką odpadami związana jest również świadomość pracowników budowana w oparciu o ustalone wewnętrznie zasady regulowane procedurami czy aktami normatywnymi oraz szkolenia. Dokonujemy selektywnego magazynowania odpadów w wyznaczonych i oznakowanych do tego celu miejscach oraz przekazujemy je podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia. Wywiązujemy się z obowiązku zapewnienia wymaganego prawem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez umowę z Branżową Organizacją Odzysku SA.

 • * zwiększona ilość odpadów niebezpiecznych magazynowanego produktu ubocznego, wytwarzanego w procesie produkcji, zdatnego do sprzedaży, ale mało atrakcyjnego; powoduje to przeniesieni ilości odpadów w bilansie rocznym na następny rok bilansowy
 • ** odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
*PCC Exol S.A. nie składował odpadów we własnym zakresie w latach 2014-2015

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w raportowanym okresie wyniosła 126 Mg czyli o około 16% mniej niż w roku poprzednim.

Transportowanie odpadów niebezpiecznych odbywa się przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, świadczącymi usługi logistyczne, posiadającymi wymagane pozwolenia na przyjmowanie i obrót odpadami oraz dysponującymi środkami transportu dedykowanymi do przewożenia odpadów niebezpiecznych.

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych regulacji oraz procedur zapewniających przestrzeganie obowiązujących norm w obszarze ochrony środowiska.

W roku 2015 nie stwierdzono naruszeń obowiązujących norm prawnych. Przeciwko Spółce nie toczy się istotne postępowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska oraz nie naliczono istotnych kar w tym obszarze.

Korzystamy w zrównoważony sposób ze środowiska oraz ponosimy opłaty z tego tytułu, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Planujemy prowadzenie inwestycji na istniejących wydziałach uwzględniając aspekty środowiskowe. W 2015 roku nasz wkład w inwestycje związane pośrednio z ochroną środowiska wyniósł 8,86 mln zł. W ramach tych nakładów uwzględniono m.in. inwestycje związane z rozbudową instalacji betain wykonaną zgodnie z najlepszymi praktykami BAT (Best Available Technology), inwestycje związane z modernizacją istniejących instalacji, a także opłaty środowiskowe oraz koszty wynikające z utylizacji odpadów.

Prowadzimy systematyczny monitoring aspektów środowiskowych, zgodnie z przyznanymi pozwoleniami IPPC*. Będąc realizatorem Programu Odpowiedzialność i Troska dostarczamy informacje o naszym wpływie na środowisko oraz dokonujemy oceny skuteczności działań prowadzonych w związku z jego ochroną. Prowadzimy rejestr skarg środowiskowych dotyczących oddziaływania na środowisko naturalne. Zdefiniowany sposób postępowania pozwala na prawidłowy przepływ informacji oraz szybkie reagowanie na wszelkie zgłoszenia oraz incydenty. Założenia te zostały opisane w wewnętrznych procedurach funkcjonujących w ramach systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz ustanowionych aktach normatywnych.

*IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)

W 2015 roku zarejestrowano dwa zgłoszenia środowiskowe dotyczące zapachu. Podjęto działania interwencyjne w chwili zgłoszenia skarg oraz poinformowano osoby zainteresowane o przeprowadzonych czynnościach.