Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. To ta część świata chemii, która otacza nas ze wszystkich stron, zawsze.

Wizja i strategia

GRI:

Nasza misja - kreujemy świat surfaktantów, tworzymy innowacje, działamy odpowiedzialnie. Surfaktanty są integralną częścią naszego życia. Towarzyszą nam każdego dnia, bez względu na to dokąd zmierzamy i gdzie się znajdujemy. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu życia i kreują przyszłość. To ta część świata chemii, która otacza nas ze wszystkich stron, zawsze.

Nasze Wartości

Nasza ciekawość, odkrywanie i eksplorowanie nowych obszarów sprawia, że świat skrywa przed nami coraz mniej tajemnic.

Rozwiń wypowiedź

Waldemar Preusner

Przewodniczący Rady Nadzorczej PCC EXOL SA

Od ponad 100 lat obserwujemy gwałtowny skok cywilizacyjny. Z dekady na dekadę, miesiąca na miesiąc praktycznie w każdej dziedzinie życia, nauki i kultury zachodzą zmiany, które napędzane są motorem naszych potrzeb. Nasza ciekawość, odkrywanie i eksplorowanie nowych obszarów sprawia, że świat skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. U podwalin tego dynamicznego rozwoju leży jedna z kluczowych nauk naszego współczesnego świata. Chemia…

Choć bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, stanowi ona punkty wyjścia do każdej z dziedzin naszego życia. Łączy to co naturalne z tym co wytworzone przez człowieka. Jest spoiwem między technologią a środowiskiem. Czerpiąc z naturalnych surowców, dzięki chemii jesteśmy w stanie wytworzyć najbardziej skomplikowane materie, odporne na ekstremalne warunki fizyczne, pozwalające nam na przekucie naszych najśmielszych marzeń w realne obiekty. Począwszy od medykamentów poprzez codziennie stosowane kosmetyki aż po sztuczne tworzywa, stosowane w najbardziej zaawansowanych technologiach. Wszystko to jest wytworem skrupulatnych badań chemicznych. Z biegiem czasów odkrywamy coraz to nowsze, zjawiskowe i niezbadane dotąd obszary tej fascynującej nauki.

Dynamiczny rozwój naszej cywilizacji ma też swoje ciemne barwy. Nadmierna eksploatacja złóż i surowców, ocieplenie klimatu oraz nierówność społeczna to tylko część zmian, które są efektem postępu. Dziś, w kontekście tych problemów, chemia może okazać się kluczowym rozwiązaniem. Intensywna praca naukowców coraz częściej ukierunkowana jest na opracowywanie nowych koncepcji produktów, które oprócz swojej zwiększonej skuteczności będą także ekologiczne i przyjazne środowisku. Odpowiedzialna chemia staje się bazą do wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które zapewniają zgodne współistnienie postępu ze środowiskiem naturalnym. Inicjowanie tych zmian widzimy coraz częściej w otaczającym nas świecie. Nikogo już nie dziwią biodegradowalne torebki foliowe, nietoksyczne farby i lakiery czy też bezpieczne dla środowiska detergenty. Chemia stanowi w tym obszarze nieoceniony potencjał możliwości. PCC EXOL SA jako czołowy producent surfaktantów w Europie Środkowo-Wschodniej, aktywnie uczestniczy w tym ekscytującym wyzwaniu.

Kreowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej chemii jest kluczowym celem strategicznym naszej Spółki. Zadanie to, konsekwentnie realizujemy w oparciu o szereg wartości, które definiują naszą tożsamość oraz są wyznacznikiem podejmowanych przez naszą firmę działań. Działając globalnie wymagamy, aby przestrzeganie elementarnych wartości było także nadrzędnym działaniem naszych wszystkich interesariuszy. Tylko wspólne podejmowanie inicjatyw, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku we wszystkich ogniwach biznesowego łańcucha powiązań, pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie założeń wynikających z definicji Zrównoważonego Rozwoju.

Rozwój przez Innowacje

 • Wdrażamy nowoczesne technologie
 • Poszukujemy nowych zastosowań dla naszych produktów
 • Opracowujemy nowe rozwiązania z myślą o naszych klientach

Pasja tworzenia

 • Swoją pracę wykonujemy z pasją
 • Radość i zadowolenie klientów wzmagają w nas kreatywność
 • Mamy odwagę by realizować śmiałe projekty
 • Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sami jesteśmy ich autorami

Uczciwość i transparentność

 • Działamy w sposób uczciwy i przejrzysty
 • Zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem
 • Respektujemy prawo, obyczaje oraz kulturę wszystkich naszych Interesariuszy

Odpowiedzialność społeczna

 • Działamy zgodnie z przyjętymi zasadami etyki
 • Respektujemy prawa człowieka
 • Promujemy różnorodność w organizacji
 • Dbamy o środowisko
 • Wspieramy lokalną społeczność

Bezpieczeństwo

 • Dbamy o bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Identyfikujemy ryzyka i przeciwdziałamy potencjalnym zagrożeniom
 • Stosujemy dobre praktyki w zakresie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów

Stałe doskonalenie

 • Uzupełniamy naszą wiedzę i dzielimy się nią z naszymi współpracownikami
 • Doskonalimy umiejętności i chętnie zdobywamy nowe doświadczenia
 • Poznajemy najnowsze trendy i uczestniczymy w ich tworzeniu
 • Chętnie korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych interesariuszy

Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Właściwe wykorzystanie potencjału, innowacje i zrównoważona gospodarka surowcowa, decydują dziś o przewadze konkurencyjnej na rynkach chemicznych.

Rozwiń wypowiedź

Beata Gruś

Menadżer Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Pełnomocnik Zarządu ds. CSR PCC EXOL SA

Właściwe wykorzystanie potencjału, innowacje i zrównoważona gospodarka surowcowa, decydują dziś o przewadze konkurencyjnej na rynkach chemicznych. PCC EXOL SA jako producent operujący w przemyśle chemicznym śledzi światowe trendy ekospołeczne i stara się reagować implementując je zarówno w bieżącej działalności, jak i w długofalowej strategii. Identyfikujemy potrzeby w różnych gałęziach przemysłu i nie tylko w aspekcie ekonomicznym. Poszukując nisz rynkowych adekwatnych do zaznaczających się trendów, projektujemy i wdrażamy rozwiązania jak najmniej inwazyjne dla środowiska naturalnego. Nie jest to łatwy proces gdyż wymaga odejścia od tradycyjnego modelu rozwoju portfela produktów w stronę bardziej zaawansowanych, innowacyjnych i czasochłonnych rozwiązań. Trendy zaznaczające się w przemyśle chemicznym, wykazują istnienie różnego typu kierunków związanych ze sferami działalności rynkowej, technicznej i technologicznej. Istnieje szereg czynników, które już wywarły i nadal będą mieć decydujący wpływ na przyszłościowe zmiany w strukturze wytwórczej oraz rynkach surowców i produktów chemicznych takich jak surfaktanty. Należy do nich właśnie orientacja producentów na prowadzenie działalności nie tylko w sposób opłacalny ale jednocześnie innowacyjny, również w stosunku do środowiska. Jako producent chemikaliów jesteśmy świadomi, że światowy przemysł chemiczny odchodzi od tradycyjnych modeli planowania biznesu i patrzy na rynek w sposób kompleksowy. Oznacza to przede wszystkim większe skupienie uwagi na zmieniających się potrzebach finalnego konsumenta, który jest coraz bardziej świadomy globalnych problemów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

W 2015 roku wdrożyliśmy Politykę Zrównoważonego Rozwoju, która uwzględnia długofalową strategię biznesową nie tylko w aspektach ekonomicznych, ale również środowiskowych, społecznych i etycznych.

Naszym celem jest dążenie do równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją. Jedną z kluczowych kwestii w odpowiedzialnym zarządzaniu jest komunikacja z interesariuszami (pracownikami, klientami, dostawcami, współpracującymi organizacjami i instytucjami, społecznościami oraz inwestorami). Skuteczny dialog umożliwia bowiem, identyfikację kierunków dalszych działań firmy w drodze do zrównoważonego rozwoju.

Strategia wdrażania nowych rozwiązań w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju przez PCC EXOL SA realizowana jest w 4 podstawowych filarach:

 • rynek

 • organizacja

 • społeczeństwo

 • środowisko

Nadzór nad poprawną realizacją zobowiązań pełni powołany w tym celu zespół, podlegający bezpośrednio pod Zarząd Spółki.

Priorytety w ramach polityki zrównoważonego rozwoju:

Rynek

 • Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego oraz obowiązującego prawa
 • Poszanowanie zwyczajów i kultury interesariuszy
 • Respektowanie regulacji prawnych obowiązujących w regionach geograficznych, w których prowadzimy działalność
 • Realizacja celów biznesowych w sposób uczciwy i transparentny
 • Działanie zgodnie z zasadami wolnej konkurencji
 • Promocja etycznych standardów współpracy i przeciwdziałania korupcji
 • Respektowanie zasad Karty Różnorodności
 • Zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów
 • Zarządzanie ryzykiem poprzez stosowanie odpowiednich regulacji, narzędzi i metod

Organizacja

 • Bezpieczne warunki pracy naszych pracowników oraz podwykonawców
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Edukacja w zakresie bhp
 • Respektowanie praw pracowników wynikających z Kodeksu Pracy, Statutu Spółki oraz innych regulacji prawnych i regulaminów
 • Przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki
 • Respektowanie praw człowieka
 • Respektowanie zasad Karty Różnorodności
 • Otwarta komunikacja z pracownikami i interesariuszami
 • Zapewnienie równych szans w rozwoju zawodowym
 • Promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • Sprawiedliwe traktowanie pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych

Społeczeństwo

 • Członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i programach w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju
 • Uczestnictwo w inicjatywach i kampaniach społecznych
 • Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia akcji, kampanii i programów społecznych
 • Promowanie wolontariatu pracowniczego
 • Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną
 • Uczestnictwo w radach programowych, komisjach i zespołach działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

Środowisko

 • Działanie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dyrektywami i normami w zakresie ochrony środowiska
 • Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne poprzez:
  • Racjonalne zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru
  • Monitoring i redukcję emisji gazów cieplarnianych
  • Racjonalną gospodarkę odpadami
  • Redukcję zrzutu ścieków
  • Doskonalenie w wyżej wymienionych obszarach
 • Propagowanie edukacji ekologicznej oraz promocja działań na rzecz ochrony środowiska
 • Wspieranie akcji i projektów na rzecz ochrony środowiska
 • Współpraca z interesariuszami stosującymi rozwiązania proekologiczne, respektującymi wszelkie środowiskowe regulacje prawne i zasady etyki
 • Wspieranie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska i uczestnictwo w ich działaniach

Nasze Cele

Definiowanie długoterminowych celów jest ściśle powiązane z priorytetami wynikającymi z przyjętej Polityki Zrównoważonego Rozwoju. Rozwój firmy oraz przestrzeganie zasad Zrównoważonego Rozwoju przenikają się wzajemnie, budując nową jakość w podejściu do zarządzania nowoczesną oraz ukierunkowaną na innowacje Spółką jaką jest PCC EXOL.

 • 1.

  Utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki i krajów Pacyfiku.

  W 2015 roku utrzymaliśmy pozycję czołowego producenta surfaktantów w regionie Europy Środkowej oraz Wschodniej.

 • 2.

  Intensywny rozwój produkcji specjalistycznych surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikacja ich sprzedaży na nowych rynkach.

  Wśród produktów dedykowanych na rynek detergentów oraz środków higieny osobistej, oferta produktowa Spółki została w 2015 roku rozwinięta o wyroby z grupy soli amonowych, nowe typy betain oraz wyroby anionowe niezawierające konserwantów. W 2015 roku zwiększyliśmy produkcję surfaktantów specjalistycznych o 5%, z 14,95 tys. ton do 15,67 tys. ton.

 • 3.

  Wytwarzanie produktów oferowanych klientom zgodnie ze wszelkimi normami prawnymi, ekonomicznymi, etycznymi, środowiskowymi i społecznymi.

  Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z wdrożonymi standardami Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP EFfCI, RSPO, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i innymi normami w tym zakresie.

 • 4.

  Zwiększenie marż w portfolio produktów masowych.

  Wypracowaliśmy istotny wzrost marży do poziomu 13,9% r/r (tj. wzrost o 3,7 p.p. w stosunku do roku ubiegłego), co przełożyło się na wzrost zysku na działalności operacyjnej o 11,9 mln zł. Wyższe marże, osiągnięte w 2015 roku są efektem zmian w polityce handlowej i zakupowej Spółki, które pozytywnie przełożyły się m.in. na obniżenie kosztów surowców. Wzrost średniej marży wynika również ze zwiększenia udziału w sprzedaży produktów specjalistycznych.

 • 5.

  Rozwój bazy badawczo-rozwojowej zwiększający potencjał Spółki w zakresie możliwości i tempa opracowywania oraz wdrażania nowych produktów.

  W 2015 roku umocniliśmy pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Polsce zwiększając przychody na tych rynkach odpowiednio o 3,9% oraz 1,5% w stosunku do roku 2014.

 • 6.

  Umocnienie pozycji na rynkach obecnie obsługiwanych.

  W 2015 roku utrzymaliśmy pozycję czołowego producenta surfaktantów w regionie Europy Środkowej oraz Wschodniej.

 • 7.

  Inwestycje w nowe zdolności produkcyjne: wzrost mocy produkcyjnych surfaktantów amfoterycznych z 2 tys. ton do docelowego poziomu 10 tys. ton.

  W 2015 roku dzięki stworzeniu nowej instalacji Betain zwiększyliśmy moce produkcyjne surfaktantów amfoterycznych o 10 tys. ton. Oznacza to, że przekroczyliśmy nasze wstępne założenia.

 • 8.

  Utrzymanie wzrostu wskaźnika zadowolenia klienta (CSI).

  W 2015 roku wskaźnik zadowolenia klienta wzrósł w stosunku do roku 2014 o 0,04.

Nowe cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ustanowiła dla Państw członkowskich ONZ nowe cele do realizacji w kolejnych latach. Jako członkowie międzynarodowej platformy UN Global Compact zobowiązujemy się do stałego dostosowywania naszych praktyk biznesowych w celu jak najefektywniejszej realizacji postanowień Agendy.

Nasze zobowiązania:

Dokonanie aktualizacji Polityki Zrównoważonego Rozwoju PCC EXOL SA w oparciu o nowe globalne cele Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Nasze cele na 2016 rok:

 • Zwiększenie udziału produktów specjalistycznych w portfolio produktowym
 • Obniżenie ilości reklamacji o 3% w stosunku do roku 2015
 • Wprowadzenie na rynek min. 10 nowych produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu
 • Dynamiczny rozwój działu sprzedaży i działu marketingu produktowego w kontekście specjalizacji branżowych