Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

Nasze doświadczenie, posiadane zasoby oraz szerokie zaangażowanie pracowników, pozwalają nam wspierać i organizować różnego rodzaju inicjatywy.

Społeczność lokalna

GRI:

Prowadzimy działalność zarówno na polu biznesowym, jak również społecznym i charytatywnym. Nasze doświadczenie, posiadane zasoby oraz szerokie zaangażowanie pracowników, pozwalają nam wspierać i organizować różnego rodzaju inicjatywy na rzecz rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych i wolontariatu.

Nasze Relacje

Nasz dialog ze społecznością lokalną

Specyficzna działalność, jaką jest produkcja wyrobów chemicznych, wymaga utrzymywania stałego oraz transparentnego dialogu ze społecznością lokalną.

Systematyczne monitorowanie stanu środowiska, informowanie o ewentualnych zagrożeniach, odpowiadanie na pytania mieszkańców oraz publiczna dyskusja, są podstawą budowania wzajemnych relacji opartych na zaufaniu oraz poszanowaniu interesów wszystkich zaangażowanych stron. Dialog ten odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli Grupy PCC, reprezentujących wszystkie wchodzące w jej skład Spółki.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych przez lokalną społeczność są informacje dotyczące ochrony lokalnego środowiska, bezpieczeństwa i prewencji oraz zatrudnienia. Odpowiedzi na poszczególne kwestie uzależnione są od formy prowadzonego dialogu. Najczęściej są to zapytania telefoniczne lub kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Posiedzenia Komisji

Jednym z ważniejszych sposobów, prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną przez Grupę PCC, jest udział przedstawicieli kierownictwa Biura Bezpieczeństwa i Prewencji oraz Biura Ochrony Środowiska w posiedzeniach Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym. Spotkania, odbywające się kilka razy do roku są okazją do wysłuchania oraz rozwiania wszelkich wątpliwości, nurtujących zarówno lokalne władze jak i mieszkańców. Podczas tych spotkań ustalane są także działania, zarówno ze strony Spółek jak i lokalnych władz, zmierzające do optymalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania zakładu na lokalne środowisko

Dzień Otwarty

Dzień Otwarty, organizowany raz do roku na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym, stanowi istotny element w dialogu ze społecznością. Wydarzenie skierowane jest głównie do mieszkańców Brzegu Dolnego oraz okolicznych miejscowości i umożliwia samodzielne zapoznanie się ze specyfiką pracy zakładu. Podczas całodniowych obchodów organizowane są wycieczki dla zwiedzających oraz panele dyskusyjne poświęcone strategii rozwoju Spółek.

Nasze zobowiązania:

Kontynuowanie spotkań z lokalną społecznością w 2016 roku.

Infolinia

W toku postępowania związanego z szybkim reagowaniem na zaistniałe zagrożenia, uruchomiono specjalny numer telefonu dla mieszkańców okolic znajdujących się w bezpośrednim polu oddziaływania zakładu.

Mieszkańcy bez przeszkód mogą zgłaszać swoje uwagi oraz spostrzeżenia dotyczące działalności zakładu.

Obowiązkiem Dyspozytora Zakładu, obsługującego infolinię jest sprawdzenie oraz zweryfikowanie każdego zgłoszonego problemu oraz przekazanie informacji zwrotnej stronie zgłaszającej problem lub skargę.

Działania Społeczne

Ogólnopolska Szkoła Chemii

W 2015 roku byliśmy jednym z patronów honorowych Ogólnopolskiej Szkoły Chemii, zaliczanej do grupy najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych wśród studentów i doktorantów wydziałów chemicznych wyższych uczelni w  Polsce.

Hasło przewodnie jesiennej edycji konferencji to „Chemia wydobyta wiedzą”, co odzwierciedla edukacyjny wyznacznik przedsięwzięcia.

Tym razem nasza Spółka wraz z PCC Rokita SA ufundowała voucher na wybraną konferencję naukową oraz spotkanie z Dyrektorem Działu Badań i Rozwoju w laboratoriach Grupy PCC.

Prewencja, ale inaczej

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu intensywnie wspieramy społeczności lokalne.

Spółka cyklicznie angażuje się w akcje dla dzieci promujące m.in. bezpieczeństwo; np. „Prewencja, ale inaczej”, sponsorując nagrody w postaci rowerów dla uczniów szkół podstawowych.