Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

Jest to już druga edycja Raportu, który publikujemy w cyklu rocznym. Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju dla spółki PCC EXOL powstał w grudniu 2014 roku.

Raport

GRI:

Niniejszy Raport obejmuje okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku i został przygotowany, zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative w najnowszej wersji GRI G4, na poziomie aplikacji CORE. Jest to już druga edycja Raportu, który publikujemy w cyklu rocznym. Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju dla spółki PCC EXOL powstał w grudniu 2014 roku.

O raporcie

Oczekiwania klientów i pozostałych interesariuszy powodują, że coraz więcej firm podejmuje się sporządzania raportów niefinansowych.

Rozwiń wypowiedź

Liliana Anam

Menadżer Zarządzający CSRInfo

Raportowanie niefinansowe jest coraz ważniejsze w praktyce zarządzania. Wymogi regulatora jak również oczekiwania klientów i pozostałych interesariuszy powodują, że coraz więcej firm podejmuje się sporządzania raportów niefinansowych. Dane z raportów służą do podejmowania decyzji. Dlatego by raport był użyteczny powinien prezentować istotne zagadnienia dla oceny działalności organizacji ujęte we wskaźniki pozwalające na podjęcie decyzji.

Podstawą identyfikacji istotnych aspektów dla Spółki, była wdrożona Polityka Zrównoważonego Rozwoju oraz wynikające z niej priorytety i cele, a także wnioski jakie wyciągnęliśmy z  dialogów z poszczególnymi grupami interesariuszy. Istotność aspektów określaliśmy w odniesieniu do specyfiki branży chemicznej w kontekście wpływu ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Istotne Aspekty Oddziaływanie wewnątrz Oddziaływanie na zewnątrz
Ekonomiczne
- Wyniki Ekonomiczne
- Praktyki zakupowe
Środowiskowe
- Surowce/ Materiały
- Energia
- Emisje
- Woda
- Ścieki i odpady
- Zgodność z regulacjami
- Transport
- Ogólne
- Mechanizmy skargowe
Społeczne
- Zatrudnienie
- BHP
- Szkolenia i edukacja
- Równość i różnorodność
- Mechanizmy skargowe dot. zatrudnienia
- Inwestycje
- Niedyskryminowanie
- Praca dzieci
- Praca przymusowa
- Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
- Prawa ludności rdzennej
- Mechanizmy skargowe dot. Praw człowieka
- Przeciwdziałanie korupcji
- Bezpieczeństwo klienta
- Znakowanie produktów
- Prywatność klienta
- Zgodność z regulacjami

Etapy Raportowania

 • Identyfikacja Istotnych Aspektów

  Pierwszym etapem przygotowania Raportu było określenie zagadnień w ramach których zidentyfikowaliśmy istotne aspekty wpływu środowiskowego, społecznego oraz ekonomicznego.

 • Priorytetyzacja

  Na podstawie oceny istotności oraz dzięki rzetelnemu dialogowi z interesariuszami określiliśmy zakresy aspektów w  których nasze działania wpływają na wzajemne relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz są najbardziej znaczące w naszej działalności. Kontekst tych działań jest jednym z głównych wyznaczników priorytetyzacji pod kątem istotności.

 • Opracowanie

  Opracowanie wskaźników odbyło się na podstawie współpracy zaangażowanych pracowników poszczególnych działów Spółki w obszarach gromadzenia, przetwarzania oraz charakterystyki wybranych obszarów.

 • Weryfikacja

  Na podstawie najlepszych dostępnych metod dokonaliśmy analizy oraz oceny merytorycznej wszystkich zgromadzonych wyników i danych.

 • Raportowanie

  Etap przygotowania Raportu polegał na finalnym opracowaniu danych, usystematyzowaniu zebranych informacji oraz przygotowaniu oprawy graficznej.

W odniesieniu do poprzedniej edycji Raportu, wprowadziliśmy kilka znaczących zmian w definiowaniu istotności aspektów oraz ich granic. Zmiany dotyczą w głównej mierze identyfikacji i opisu nowych obszarów nieujętych w roku ubiegłym.

Nowe Aspekty Opis
Bezpieczeństwo klienta Produkcja oraz handel chemikaliami zobowiązuje nas do wdrożenia wszelkich ponadnormatywnych zasad oraz zachowań w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom
Znakowanie produktów Oznakowanie produktów chemicznych podlega rygorystycznym, międzynarodowym regulacjom, zarówno w kontekście ekonomicznym, jaki i środowiskowym i społecznym
Prywatność klienta Ze względu na produkcję oraz sprzedaż w głównej mierze półproduktów, które u klientów wchodzą w skład produktów końcowych, jesteśmy zobowiązaniu do szczególnej ochrony prywatności klientów

Podziękowania

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Zarządu Spółki oraz wszystkich pracowników PCC EXOL SA, którzy przyczynili się do przygotowania drugiej edycji Raportu Zrównoważonego Rozwoju.

Wasza pomoc oraz wsparcie merytoryczne pozwoliły nam na opracowanie bogatego kompendium wiedzy poruszającego najistotniejsze obszary prowadzonej działalności naszej firmy z uwzględnieniem wskaźników środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych. Szczególne podziękowania należą się naszym Interesariuszom, dzięki którym w rzetelny sposób określiliśmy istotne obszary raportowania oraz mogliśmy spojrzeć na naszą organizację z punktu widzenia klientów, dostawców, pracowników czy lokalnej społeczności.

Index GRI

Wskaźniki Wytyczne Zasada Global Compact Zewnętrzna weryfikacja
PROFILOWE
Strategia i Analiza
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii - brak
Profil Organizacji
G4-3 Kim jesteśmy G4-3 Nasze relacje Nazwa organizacji - brak
G4-4 Kim jesteśmy G4-4 Nasze produkty G4-4 Nasze relacje G4-4 Bezpieczeństwo i higiena pracy Główne marki, produkty i/lub usługi - brak
G4-5 Kim jesteśmy G4-5 PCC Exol SA w Polsce G4-5 Nasze relacje G4-5 Bezpieczeństwo i higiena pracy Lokalizacja siedziby głównej - brak
G4-6 Liczba krajów, w których organizacja prowadzi operacje - brak
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji - brak
G4-8 Kim jesteśmy G4-8 PCC EXOL na świecie G4-8 Nasze produkty G4-8 Nasze relacje G4-8 Bezpieczeństwo i higiena pracy Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów / konsumentów i beneficjentów - brak
G4-9 PCC EXOL SA w Polsce G4-9 Kim jesteśmy G4-9 Nasze produkty Skala działalności organizacji - brak
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu, w podziale na płeć - brak
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi - brak
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji - brak
G4-13 Zatrudnienie G4-13 Bezpieczeństwo i higiena pracy Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności - brak
G4-14 Zarządzanie w Spółce G4-14 Zatrudnienie Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności - brak
G4-15 Członkostwo w organizacjach G4-15 Bezpieczeństwo i higiena pracy Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy - brak
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach - brak
Zidentyfikowane istotne aspekty oraz ich granice
G4-17 Informacja na temat wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach - brak
G4-18 BHP G4-18 O raporcie Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych istotnych aspektów - brak
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu - brak
G4-20 Metody komunikacji G4-20 O raporcie Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji - brak
G4-21 Metody komunikacji G4-21 O raporcie Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji - brak
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu - brak
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie oraz granic aspektów - brak
Zaangażowanie Interesariuszy
G4-24 Grupy interesariuszy G4-24 Metody komunikacji Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację - brak
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy - brak
G4-26 Metody komunikacji G4-26 Nasze relacje Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania - brak
G4-27 Metody komunikacji G4-27 Społeczność lokalna: Nasze relacje G4-27 Klienci: Nasze relacje G4-27 Dostawcy: Nasze relacje Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji - brak
Profil Raportu
G4-28 Okres raportowania - brak
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu - brak
G4-30 Cykl raportowania - brak
G4-31 Osoba kontaktowa - brak
G4-32 Tabela wskaźników w Raporcie - brak
G4-33 Weryfikacja zewnętrzna - brak
Ład Organizacyjny
G4-34 PCC EXOL SA w Polsce G4-34 Zarządzanie w spółce Struktura organu zarządzającego organizacji oraz komitety odpowiedzialne za poodejmowanie decyzji - brak
G4-35 Proces delegowania władzy w zakresie kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych - brak
G4-36 Czy organizacja wyznaczyła stanowiska kierownicze odpowiedzialne za zagadnienia środowiskowe, ekonomiczne i społeczne - brak
G4-38 Skład najwyższego organu zarządzającego oraz jego komitetów - brak
Etyka
G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania w organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych - brak
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania - brak
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośredniemu przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie - brak
SZCZEGÓŁOWE
KATEGORIA EKONOMICZNA
Wyniki Ekonomiczne
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście wyników ekonomicznych - brak
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona - brak
Praktyki Zakupowe
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście praktyk zakupowych - brak
G4-EC9 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności - brak
KATEGORIA ŚRODOWISKOWA
Surowce/Materiały
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście surowców i materiałów - brak
G4-EN1 Wykorzystane materiały/surowe wg masy lub objętości - brak
Energia
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście energii - brak
G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji - brak
Woda
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście wody - brak
G4-EN8 Całkowity pobór wody według źródła - brak
G4-EN10 Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej 7 brak
Emisje
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście emisji 9 brak
G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1) 8 brak
G4-EN16 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2) 8 brak
G4-EN17 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3) 8 brak
G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 7,8 brak
G4-EN21 Emisje tlenków azotu, siarki i innych znaczących emisji do powietrza 8 brak
Ścieki i odpady
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście ścieków i odpadów 7,9 brak
G4-EN22 Całkowita objętość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia - brak
G4-EN23 Całkowita waga odpadów wg rodzaju oraz metody postępowania z odpadem - brak
G4-EN24 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków - brak
G4-EN25 Waga transportowanych, importowanych i eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne w rozumieniu Konwencji Bazylejskiej - brak
Zgodność z regulacjami
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zgodności z regulacjami 7 brak
G4-EN29 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony środowiska - brak
Transport
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście transportu - brak
G4-EN30 Transport G4-EN30 Emisje Znaczący wpływ transportu produktów i innych towarów potrzebnych do prowadzenia przez organizację działalności oraz transportu pracowników na środowisko - brak
Ogólne
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście ogólnych wydatków na ochronę środowiska 7 brak
G4-EN31 Całkowite wydatki na ochronę środowiska i inwestycje wg typu 7 brak
Mechanizmy skargowe dotyczące kwestii środowiskowych
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście mechanizmów skargowych dotyczących kwestii środowiskowych 7 brak
G4-EN34 Liczba skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych - brak
KATEGORIA SPOŁECZNA
Zatrudnienie
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zatrudnienia 6 brak
G4-LA1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region 6 brak
G4-LA2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności - brak
G4-LA3 Wskaźnik powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć 6 brak
BHP
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy - brak
G4-LA6 Rodzaj urazów oraz wskaźników urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na płeć i regiony - brak
Szkolenia i edukacja
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście szkoleń i edukacji - brak
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników 6 brak
G4-LA10 Program rozwoju umiejętności menadżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej 6 brak
G4-LA11 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników 6 brak
Różnorodność i równość szans
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście różnorodności i równości szans 1,6 brak
G4-LA12 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorię wg. płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 6 brak
Mechanizmy skargowe dotyczące praktyk zatrudniania
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście mechanizmów skargowych dotyczących praktyk zatrudniania - brak
G4-LA16 Liczba skarg dotyczących praktyk zatrudniania i złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych - brak
Inwestycje
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście inwestycji - brak
G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania Praw Człowieka lub procedur uwzględniających aspekty Praw Człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym procent przeszkolonych pracowników 1 brak
Niedyskryminowanie
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście niedyskryminowania 6 brak
G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjętych środków naprawczych 6 brak
Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście wolności zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych 3 brak
G4-HR4 Zidentyfikowane zakłady i dostawcy, w których przypadku może dochodzić do naruszenia lub może występować poważne ryzyko naruszenia wolności zrzeszania się 3 brak
Praca dzieci
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście pracy dzieci 5 brak
G4-HR5 Zakłady i dostawcy zidentyfikowani jako obarczeni znacznym ryzykiem wystąpienia przypadków pracy dzieci oraz środki podjęte w celu skutecznej eliminacji pracy dzieci 5 brak
Praca przymusowa lub obowiązkowa
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście pracy przymusowej lub obowiązkowej 4 brak
G4-HR6 Zakłady i dostawcy zidentyfikowani jako szczególne narażeni na ryzyko wystąpienia przypadków pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz działania podjęte w celu skutecznej eliminacji pracy przymusowej lub obowiązkowej 4 brak
Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście praktyk w zakresie bezpieczeństwa - brak
G4-HR7 Procent personelu ochrony przeszkolonego w zakresie obowiązującej w organizacji polityk lub procedur związanych z prawami człowieka - brak
Prawa ludności rdzennej
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście praw ludności rdzennej 1,6 brak
G4-HR8 Całkowita liczba przypadków naruszeń praw ludności rdzennej i podjęte działania 1,6 brak
Mechanizmy skargowe dotyczące praktyk zatrudniania
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście mechanizmów skargowych dotyczących praw człowieka - brak
G4-HR12 Liczba skarg dotyczących wpływu na poszanowanie praw człowieka złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych - brak
Zapobieganie korupcji
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zapobiegania korupcji 10 brak
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym 10 brak
G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania - brak
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa klienta - brak
G4-PR1 Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników - brak
G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale a rodzaj skutków - brak
Znakowanie produktów i usług
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście znakowania produktów i usług - brak
G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur organizacji oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegającym takim wymogom - brak
G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usług w podziale na rodzaj skutków - brak
G4-PR5 Wyniki badań satysfakcji klientów - brak
Prywatność klienta
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście prywatności klienta - brak
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów - brak
Zgodność z regulacjami
G4-DMA Podejście do zarządzania w kontekście zgodności z regulacjami - brak
G4-PR9 Kwota istotnych kar z  tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczenia i użytkowania produktów i usług - brak