Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

PCC EXOL SA to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

O nas

GRI:

PCC EXOL SA to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów (środków powierzchniowo czynnych). Portfolio firmy obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych, PCC EXOL SA oferuje surfaktanty anionowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych.

Kim jesteśmy?

Kwestie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz społecznej odpowiedzialności są istotne na wszystkich szczeblach działalności Spółki.

Rozwiń wypowiedź

Kamilla Spark

Członek Rady Nadzorczej PCC EXOL SA

Kwestie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz społecznej odpowiedzialności, są istotne na wszystkich szczeblach działalności Spółki PCC EXOL. Poprzez wdrażanie systemów zarządzania, wewnętrzne Kodeksy Etyki i aktywne promowanie idei Zrównoważonego Rozwoju w całym łańcuchu wartości, stale podnosimy świadomość naszych interesariuszy zaangażowanych w działalność Spółki.

Priorytety etyczne na każdym szczeblu organizacji związane są głównie z obszarami takimi jak przeciwdziałanie dyskryminacji, poszanowanie praw człowieka oraz ochrona środowiska. Wartości te, są uwzględniane w procesach decyzyjnych podejmowanych przez najwyższe władze Spółki. Rada Nadzorcza aktywnie partycypuje w tych działaniach.

Jako firma zaawansowana technologicznie, PCC EXOL SA koncentruje się na działaniach zmierzających do zwiększenia udziału surfaktantów specjalistycznych w przychodach ze sprzedaży. Spółka konsekwentnie realizuje założenia długoterminowej strategii, związane z utrzymaniem pozycji lidera na rynkach Europy Wschodniej i Środkowo Wschodniej. Skutecznie intensyfikuje działania na rynkach Europy Zachodniej, Ameryki i Azji.

Co roku grono naszych klientów powiększają firmy należące do globalnych koncernów działających na wielu różnych rynkach.

Kreujemy świat surfaktantów, tworzymy innowacje, działamy odpowiedzialnie.

Czym są surfaktanty?

Surfaktanty to środki powierzchniowo czynne wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych na całym świecie. Obecne są w naszym codziennym życiu, choć często nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Znajdziemy je w otaczających nas przedmiotach (np. ubraniach, tworzywach sztucznych) jak również w kosmetykach, proszkach i płynach do prania, które codziennie stosujemy.

PCC EXOL SA w liczbach

 • zatrudniamy 200 osób w Polsce

 • wytwarzamy ponad 300 produktów stosowanych w wielu branżach

 • dostarczamy nasze produkty do ponad 350 odbiorców z całego świata

  • Polska – 117 odbiorców
  • Europa – 214 odbiorców
  • Świat – 20 odbiorców
 • posiadamy instalacje produkcyjne o wydajności 117 tys. ton rocznie

PCC EXOL SA w Polsce

Siedzibą Spółki jest Brzeg Dolny – kilkunastotysięczne miasto położone niedaleko stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. Jesteśmy Spółką Akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 3 sierpnia 2012 roku. Większościowym akcjonariuszem jest PCC SE.

Własność

Spółka PCC SE, posiadając większość głosów na Walnym Zgromadzeniu, wywiera istotny wpływ na politykę naszej firmy oraz podejmowane decyzje w zakresie spraw korporacyjnych dotyczących jej funkcjonowania m.in. zmian w Statucie, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych, wypłaty dywidend oraz innych czynności wymagających, zgodnie z Kodeksem PCC SE, większości głosów. Odwołuje i powołuje również większością głosów członków Rady Nadzorczej oraz decyduje o składzie Zarządu Spółki PCC EXOL SA.

Suma aktywów PCC EXOL SA:

 • 2014 – 500 513 103 zł
 • 2015 – 493 392 453 zł

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza PCC EXOL SA składa się z pięciu osób, powoływanych na trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem wspólnej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym oraz sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. W składzie Rady Nadzorczej działa trzyosobowy Komitet Audytu.

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Spółki w skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób, w tym Prezes Zarządu. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej kadencji. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję byłego członka Zarządu, w miejsce którego został powołany. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutem.

Stuktura organizacyjna (stan na 10.2016 rok)

Nasza działalność produkcyjna

Działalność produkcyjną prowadzimy w dwóch krajowych lokalizacjach: w Brzegu Dolnym oraz w Płocku. Nasze produkty wytwarzamy na pięciu wyspecjalizowanych instalacjach. Posiadamy własne zaplecze badawcze, dzięki któremu projektujemy oraz wdrażamy surfaktanty dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. W 2015 roku wydajność naszych instalacji wynosiła 110 tys. ton rocznie.

 • Instalacja siarczanowania

  ETS I (Wydajność około 10 tys. t/r), Produkcja: surfaktanty anionowe

 • Instalacja etoksylacji

  ETE II Płock (Wydajność około 30 tys. t/r), Produkcja: surfaktanty niejonowe

 • Instalacja siarczanowania

  ETS II (Wydajność około 30 tys. t/r), Produkcja: surfaktanty anionowe

 • Instalacja etoksylacji

  ETE I (Wydajność około 30 tys. t/r), Produkcja: surfaktanty niejonowe

 • Instalacja betain

  ETE I (Wydajność około 10 tys. t/r), Produkcja: surfaktanty amfoteryczne

 • Instalacja formulacji

  ETF (Wydajność około 7 tys. t/r), Produkcja: formulacje przemysłowe

Jesteśmy jedynym w Polsce producentem surfaktantów.

Wykresy sprzedaży surfaktantów prze PCC EXOL SA (na przełomie lat 2014, 2015)

Podsumowanie głównych pozycji finansowych
Tabela roku finansowego (w mln. zł) 2014 2015
Przychody 433,5 422,8
Koszty:
- operacyjne pozostałe 0,85 1,1
- świadczenia pracownicze 12,8 15,1
Zysk (strata) netto 3,3 14,2
* Szczegółowy Raport Finansowy za 2015 rok dostępny jest na stronie internetowej www.pcc-exol.eu

Spółka w 2015 roku odnotowała ilościowy wzrost sprzedaży o 6% w stosunku do roku poprzedniego oraz nieznaczny spadek wartościowy sprzedaży. Niższa wartość przychodów ze sprzedaży związana jest z niższym poziomem cen produktów na rynku surfaktantów. Poziom cen na rynku surfaktantów skorelowany jest z poziomem cen głównych surowców wykorzystywanych do ich produkcji, tj. alkoholu laurylowego i tlenku etylenu.

Oś czasu

 • 1967

  W Brzegu Dolnym rozpoczyna się produkcja pierwszych niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

 • 1989

  Na terenie Zakładów Chemicznych Rokita, następuje uruchomienie instalacji do produkcji surfaktantów anionowych.

 • 2002

  Zakłady Chemiczne Rokita pozyskują inwestora strategicznego – Spółkę PCC SE.

 • 2008

  Zostaje uruchomiona druga instalacja produkująca surfaktanty anionowe w Brzegu Dolnym. Moce produkcyjne zwiększono czterokrotnie. Powstaje spółka PCC EXOL SA.

 • 2011

  PCC EXOL SA uruchamia produkcję surfaktantów niejonowych na nowej instalacji w Płocku. Do Spółki zostaje dołączony Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych z PCC Rokita SA. Powstaje nowoczesna, wyspecjalizowana Spółka, która szybko staje się liderem w produkcji surfaktantów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

 • 2012

  PCC EXOL SA debiutuje na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • 2013

  W struktury Spółki zostaje włączona amerykańska spółka PCC Chemax INC, a także zostaje powołana nowa jednostka handlowa PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý z siedzibą w Stambule (Turcja).

 • 2014

  PCC EXOL SA dołącza do sygnatariuszy Global Compact. Działanie tej organizacji jest największą na świecie globalną inicjatywą na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

 • 2015

  Zostają zakończone prace rozbudowy nowej instalacji do produkcji betain w Brzegu Dolnym. Umożliwiono zwiększenie mocy produkcyjnych oraz produkcję betain spełniających najwyższe światowe standardy.

PCC EXOL na świecie

Grupa Kapitałowa PCC SE

Należymy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej PCC SE, działającej na wielu rynkach: surowców chemicznych, transportu, paliw, energii, węgla, koksu, tworzyw sztucznych i metalurgii. Łączne przychody ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 571, 7 mln €*. Siedziba PCC SE znajduje się w Duisburgu-Homberg w Niemczech, gdzie z poziomu centrali ustala się ogólną strategię międzynarodową dla wszystkich uczestników Grupy Kapitałowej. Podejmując odpowiednie decyzje inwestycyjne, PCC SE stwarza i wzmacnia przesłanki do dynamicznego rozwoju podmiotów wchodzących w skład organizacji.

*dane na postawie pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Działalność PCC SE:

 • poliole

 • surfaktanty

 • chlor

 • chemia specjalistyczna

 • dobra konsumpcyjne

 • energia

 • logistyka

 • holding

 • 3 000 pracowników

 • 17 krajów (Niemcy, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Ghana, Islandia, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Tajlandia, Czechy, Turcja, Ukraina, USA, Białoruś)

 • 39 lokalizacji

Grupa Kapitałowa PCC EXOL

PCC EXOL SA jest podmiotem dominującym z trzech spółek zależnych, tworzących Grupę Kapitałową PCC EXOL.

W skład grupy wchodzą spółki:

 • PCC EXOL SA – z siedzibą w Brzegu Dolnym w Polsce
 • PCC Chemax Inc. – z siedzibą w Piedmont w Stanach Zjednoczonych
 • PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý – z siedzibą w Stambule w Turcji

W roku 2015 do Grupy Kapitałowej PCC EXOL należały również:

 • Tensis Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym
 • PCC EXOL PHILIPPINES INC. z siedzibą w Batangas (Filipiny)

W  2015 roku Grupa PCC EXOL osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 14,7 mln zł. Jest to wynik ponad 3-krotnie wyższy niż w roku ubiegłym, przy przychodach Grupy zbliżonych do poziomu z roku 2014.

Członkowstwo w organizacjach

Deklaracje

 • UN Global Compact

  Jako sygnatariusz UN Global Compact realizujemy 10 zasad zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska, respektowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji.

 • Karta Różnorodności

  Będąc Sygnatariuszem Karty Różnorodności, promujemy różnorodność jako pozytywny czynnik w środowisku i przeciwdziałamy dyskryminacji w miejscu pracy. Mierzymy i analizujemy aspekty związane z różnorodnością, głównie w odniesieniu do płci i wieku.

 • Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju

  W 2015 roku podczas II Kongresu Polskiej Chemii, jako członek Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, podpisaliśmy deklarację branży chemicznej dotyczącej działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 • Responisible Care

  Od 2014 roku jesteśmy sygnatariuszem deklaracji członkowskiej programu Odpowiedzialność i Troska, w ramach której zobowiązaliśmy do aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska, monitorowania ich realizacji oraz raportowania wskaźników programowych.

Organizacje i stowarzyszenia

Członkostwo w szeregu krajowych i międzynarodowych organizacjach działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, jest dla nas nobilitacją i motywacją do wdrażania dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego zarządzania naszą organizacją. Od nich właśnie uczymy się jak być odpowiedzialnymi wobec społeczeństwa i środowiska.

Jako czołowy producent surfaktantów w Polsce, należymy do wielu międzynarodowych organizacji, które zrzeszają najważniejsze przedsiębiorstwa chemiczne na świecie.

 • CESIO

  Europejska Organizacja CESIO ma na celu stworzenie nowej wiedzy naukowej w zakresie zdrowia ludzkiego i środowiska w odniesieniu do optymalizacji bezpiecznego stosowania środków powierzchniowo czynnych i zapewnienia wkładu przemysłu w korzystny rozwój na rzecz społeczeństwa. Będąc producentem surfaktantów stowarzyszonym w tej organizacji prowadzimy otwarty dialog inicjowany przez organizację, przyczyniając się do kształtowania trendów i wyzwań zrównoważonej produkcji surfaktantów.

 • CEFIC

  Należąc do europejskiej organizacji CEFIC, tworzymy koalicję producentów chemii którzy odgrywają kluczową rolę w transformacji ówczesnej gospodarki. Dlatego też wspólnie z innymi członkami wzmacniamy zrównoważone podstawy przemysłu chemicznego sprzyjające konkurencyjności, innowacjom i odpowiedzialnej produkcji.

 • CDP

  Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Project, przeciwdziałamy zmianom klimatycznym. Celem naszej Spółki jest ograniczenie emisji CO2 o 15% do roku 2020.

 • RSPO

  Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) aktywnie wspieramy zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym na świecie.

 • ECOVADIS

  Raportując działania na międzynarodowej platformie ECOVADIS, osiągnęliśmy złoty poziom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jesteśmy jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw, które dokonały kompleksowej samooceny w ramach działalności CSR.

 • Good Manufacturing Practices

  W 2014 roku jako pierwsza firma w Polsce wdrożyliśmy system Dobrych Praktyk Produkcyjnych, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Surowców Kosmetycznych. Federacyjny certyfikat Dobrych Praktyk Produkcji, to wiarygodny i obiektywny dowód jakości wyrobów dla producentów kosmetyków na całym świecie.

 • Pure Beauty

  Od 2015 roku jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Detergentów „Czyste Piękno”. Działanie organizacji oparte jest na współpracy wszystkich sygnatariuszy w celu promocji postępu naukowego, ekonomicznego oraz społecznego, a także poprawy warunków zdrowotnych i bytowych społeczeństw w zgodzie ze światowymi trendami zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Nagrody i wyróżnienia

Projekt Roku 2015

Otrzymaliśmy I miejsce w konkursie Projekt Roku organizowanym przez Grupę Kapitałową PCC ROKITA za produkt pod nazwą Rosulfan A.

Złoty Poziom Odpowiedzialności

Otrzymaliśmy „Złoty Poziom Odpowiedzialności Biznesu” przyznawany przez międzynarodową platformę EcoVadis, za działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Gepardy Biznesu

Znaleźliśmy się w rankingu najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw branży chemicznej, których wzrost wartości rynkowej wyniósł min. 10% na przełomie 2014 i 2015 roku.

Laur Eksperta

Nasz produkt, Rokamina K30 B (surfaktant amfoteryczny), otrzymał znak jakości Laur Eksperta w kategorii Chemia Przemysłowa.

Kreator Biznesu

Zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego plebiscytu Kreator Biznesu w kategorii „Produkcja”, wyłaniającego najbardziej kreatywne i wizjonerskie firmy, cechujące się ponadprzeciętnymi wynikami biznesowymi.

Perły Polskiej Gospodarki

W listopadzie 2015 roku jako firma z najlepszą kondycją finansową zostaliśmy nagrodzeni „Perłą Wielką” w ramach konkursu Perły Polskiej Gospodarki.

Etyczna Firma

W 2015 roku jako firma działająca na rzecz kultury organizacyjnej opartej o etykę, zostaliśmy nagrodzeni tytułem Etycznej Firmy przyznawanym przez Puls Biznesu.