Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

Zdobywamy nowe rynki i poznajemy nieodkryte dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Nasz biznes

GRI:

Nasza wizja - poprzez ciągłe dążenie do wzrostu wartości naszej firmy, efektywnie wykorzystujemy potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki i poznajemy nieodkryte dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Zarządzanie w Spółce

Dobre relacje biznesowe oparte są na wzajemnym zrozumieniu i wspólnym podejmowaniu działań na rzecz poszanowania praw człowieka oraz ochrony środowiska.

Rozwiń wypowiedź

Daniel Mucha

Specjalista ds. sprzedaży PCC EXOL SA

Jako firma o globalnym zasięgu, współpracująca z wieloma międzynarodowymi koncernami, kładziemy szczególny nacisk na przestrzeganie przez naszych interesariuszy wszystkich norm i zasad wynikających z Polityki Zrównoważonego Rozwoju. Dobre relacje biznesowe oparte są nie tylko satysfakcjonujących wynikach finansowych, ale też na wzajemnym zrozumieniu i wspólnym podejmowaniu działań na rzecz poszanowania praw człowieka oraz ochrony środowiska. Uwzględnienie tych zagadnień w realizacji strategii biznesowej to obowiązek każdej nowoczesnej organizacji działającej na arenie międzynarodowej.

Jako Spółka Akcyjna notowana na GPW jesteśmy zobligowani do stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikającego z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Dokument ten został uchwalony przez Radę GPW w 2007 roku. Szczegółowe informacje dotyczące ładu korporacyjnego dostępne są na stronie internetowej PCC EXOL SA (www.pcc‑exol.eu w sekcji Spółka/Ład Korporacyjny).

Systemy Zarządzania

Wsparcie dla zarządzania procesami w PCC EXOL SA stanowią certyfikowane systemy zarządzania:

 • System Zarządzania Jakością wg. Normy ISO 9001:2008
 • System Zarządzania Środowiskowego wg. Normy ISO 14001:2004
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg. Normy OHSAS 18001
 • System GMP (Good Manufacturing Practice) – System Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg. wytycznych GMP EFfCI
 • System RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – system dotyczący produkcji oraz przetwarzania oleju palmowego
 • Ramowy System Zarządzania Responsible Care

Audyty

W ramach wdrożonych systemów zarządzania funkcjonuje powołany zespół Audytorów Wewnętrznych odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją wytycznych zawartych w procedurach, instrukcjach i innych dokumentach z tym związanych. Audyty odbywają się regularnie, zgodnie z zatwierdzonym planem rocznym. Raporty z audytów stanowią podstawę do inicjowania działań korygujących oraz doskonalących w obszarach, które były poddane badaniu.

W 2015 roku przeprowadziliśmy 28 audytów wewnętrznych (2014 rok – 15 audytów).

Zwiększona ilość audytów wewnętrznych wynikała m.in. z przygotowywania obszarów do certyfikacji Spółki w czerwcu 2016 roku, na zgodność z normą OHSAS 18001. Pozwoliło to nam dostrzec obszary stanowiące istotne elementy procesu doskonalenia oraz wdrożyć plan działań w tym zakresie.

Audyty Zewnętrzne

W zakresie audytów zewnętrznych rozróżniamy dwa rodzaje audytów:

 • Audyty drugiej strony, przeprowadzane przez strony zainteresowane funkcjonowaniem naszej Spółki, gdzie wykazujemy otwartą postawę wobec interesariuszy, których zadaniem jest zdobycie informacji niezbędnych do przeprowadzenia na ich podstawie oceny i klasyfikacji swoich dostawców.
 • Audyty trzeciej strony, przeprowadzane przez niezależne organizacje zewnętrzne, wśród których najczęściej spotykaną formą są audyty certyfikujące, stanowiące potwierdzenie wdrożenia i stosowania przyjętych w Spółce wytycznych międzynarodowych i krajowych norm.

Instytucje Państwowe i Jednostki Kontrolujące

Ze względu na specyfikę branży, w jakiej funkcjonuje PCC EXOL SA, niezbędny jest rzetelny dialog z administracją państwową. Raportowanie, kontrole oraz inspekcje w tym obszarze, wspierają monitorowanie jakości świadczonych usług, poziom bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko. Większość zagadnień formułowanych przez Instytucje Państwowe oraz Jednostki Kontrolujące, dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, standardów zapewnienia jakości, bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska, praw człowieka oraz bezpieczeństwa procesowego. Odpowiedzi udzielane są zarówno w formie pisemnej jak i bezpośredniej, podczas okresowych inspekcji czy kontroli.

W 2015 roku przeprowadzono w Spółce 11 kontroli, których wyniki wykazały brak niezgodności i zastrzeżeń.

Zarządzanie Ryzykiem

Nasza działalność wiąże się z różnymi rodzajami ryzyk, do których zaliczamy ryzyka operacyjne, finansowe, biznesowe, ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną, polityczne, prawne, środowiskowe oraz reputacyjne.

Monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk odbywa się na wszystkich szczeblach naszej działalności, gdzie analiza ryzyka jest ściśle powiązana z systemem wewnętrznych kontroli. Kompleksowa ocena ryzyk poddawanych analizom, pozwala nam na podjęcie szybkich kroków w celu przeciwdziałaniu nieoczekiwanym zdarzeniom.

Najważniejsze ryzyka związane z prowadzoną przez nas działalnością zostały opisane w Łańcuchu Wartości Spółki.

Odpowiedzialność

 • Organem nadzorującym Zarząd jest Rada Nadzorcza.
 • Za kwestie ekonomiczne odpowiada Dyrektor Finansowy, podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
 • Kwestie środowiskowe oraz społeczne podlegają Pełnomocnikowi Zarządu ds. CSR i ZR, a także Pełnomocnikowi ds. Systemów Zarządzania. Pełnomocnicy podlegają bezpośrednio pod Prezesa Zarządu.

Delegowanie władzy w zakresie kwestii ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych odbywa się poprzez:

 • Udzielanie przez Zarząd pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w poszczególnych kwestiach na podstawie przyjętej Uchwały Zarządu
 • Poszerzanie obowiązków służbowych, wpisanych do Karty Stanowiska Pracy

Zasada przezorności

Stosowanie zasady przezorności w prowadzonej przez nas działalności operacyjnej pozwala na szybkie reagowanie w obliczu możliwego zagrożenia zdrowia ludzkiego oraz zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego. W każdym przypadku, gdzie nie można dokonać pełnej oceny zagrożenia, przywołanie tej zasady pozwala na natychmiastową reakcję eliminującą istniejące zagrożenie.

Więcej na temat stosowania metody przezorności piszemy w dziale Wpływ na środowisko oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Łańcuch Wartości

W związku z mocno wyspecjalizowanym profilem działalności jakim jest produkcja surfaktantów, zarządzanie łańcuchem wartości jest kluczowym wyzwaniem przed jakim staje Spółka PCC EXOL SA. Wspólnie z naszymi interesariuszami, podejmujemy działania w celu promowania zrównoważonej chemii, identyfikując ryzyka oraz wpływy na gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo. Poznanie i zrozumienie tych relacji pozwala nam określić słabe oraz mocne strony naszej organizacji.

 • Badania i rozwój

  • Wpływ ekonomiczny:

   • Opracowujemy oraz wdrażamy nowatorskie linie produktowe surfaktantów, szukamy nowych zastosowań, wspierając tym samym rozwój przemysłu chemicznego
   • Kreujemy popyt na nowe i wysoce specjalistyczne rozwiązania
  • Wpływ środowiskowy:

   • Opracowujemy produkty przyjazne dla środowiska, o wysokiej biodegradowalności
   • Optymalizujemy technologię projektową ograniczając zużycie mediów (prąd, woda, ciepło) oraz ewentualne emisje w fazie projektowania
   • Zaopatrujemy się w surowce pochodzenia naturalnego oraz pochodzące ze zrównoważonych źródeł
  • Wpływ społeczny:

   • Poprzez rozbudowę zespołu R&D zwiększamy zatrudnienie
   • Wpływamy na wzrost gospodarczy poprzez wdrażanie nowych technologii

  Ryzyka:

  • Brak dostępności odpowiednich surowców na rynku
  • Opracowywanie nowatorskich projektów, wiąże się z ryzykiem niepowodzenia oraz koniecznością powtarzania prób
  • Ryzyko wystąpienia błędów podczas wdrażania innowacyjnych rozwiązań

  Odpowiedzialność:

  • Współpracujemy z wieloma jednostkami badawczymi i naukowymi opracowując produkty bezpieczne dla ludzi i środowiska
  • Edukujemy oraz szkolimy zespoły pracowników w dziale R&D
 • Zakupy i surowce

  • Wpływ ekonomiczny:

   • Współpracujemy z lokalnymi i krajowymi producentami, wspierając gospodarkę kraju
   • Podnosimy rangę ekonomiczną kraju poprzez realizację zakupów surowców od międzynarodowych dostawców
   • Wspieramy rozwój ekonomiczny krajów rozwijających się poprzez realizację zakupów surowców od dostawców z uboższych regionów świata
  • Wpływ środowiskowy:

   • Korzystamy z surowców naturalnych, biodegradowalnych o potwierdzonym i transparentnym pochodzeniu
   • Korzystamy ze zintegrowanego ciągu przesyłowego, łączącego instalacje produkcyjne z infrastrukturą. Umożliwia to dostarczanie kluczowego surowca bez wykorzystania środków transportu
  • Wpływ społeczny:

   • Wpływamy na formy relacji biznesowo-społecznych w regionach naszych interesariuszy, preferując dostawców z wdrożonymi Kodeksami Etycznymi, przestrzegających Praw Człowieka oraz przeciwdziałających korupcji
   • Wspieramy rozwój społeczny krajów rozwijających się poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych z przedsiębiorstwami z tych krajów

  Ryzyka:

  • Wyczerpanie źródeł surowcowych
  • Uzależnienie od dostawców w związku z ograniczoną ich ilością
  • Nieprzestrzeganie przez dostawców regulacji wynikających z umów
  • Zdarzenia losowe np. kataklizmy naturalne lub awarie mogące wpływać na terminowość realizacji zamówień
  • Wahania na rynku walut, zmiany koniunktury oraz wahania cen surowców stanowiące potencjalne ryzyko biznesowe
  • Wprowadzanie barier celnych na surowce spoza EU

  Odpowiedzialność:

  • Sporządzamy umowy w oparciu o międzynarodowe regulacje dotyczące Praw Człowieka, Ochrony Środowiska oraz Postępowania Etycznego
  • Weryfikujemy dostawców na podstawie działań w/w zakresie
  • Weryfikujemy bezpieczeństwo surowców
  • Poszukujemy alternatywnych źródeł dostaw
 • Produkcja

  • Wpływ ekonomiczny:

   • Opłacamy podatki zasilając budżet lokalnego samorządu
   • Wspieramy rozwój ekonomiczny regionu poprzez inwestycje
   • Optymalizujemy procesy technologiczne ograniczając zużycie surowców i mediów
  • Wpływ środowiskowy:

   • Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zużycie mediów (np. pobór wody, energii) oraz zużycie surowców naturalnych
   • Modernizujemy instalacje, ograniczając zużycie energii elektrycznej oraz mediów
  • Wpływ społeczny:

   • Grupa PCC, w skład której wchodzi PCC EXOL SA jest jednym z największych pracodawców w regionie Dolnego Śląska

  Ryzyka:

  • Awarie produkcyjne występujące w wyniku zdarzeń losowych lub błędu ludzkiego
  • Zmiana prawodawstwa w zakresie korzystania ze środowiska i bezpieczeństwa
  • Konflikty interesów między firmą a społecznością lokalną
  • Potencjalne zanieczyszczenia do środowiska gruntowego
  • Choroby zawodowe
  • Pracownicze spory zbiorowe

  Odpowiedzialność:

  • Monitorujemy procesy produkcyjne za pomocą systemu DCS
  • Prowadzimy nadzór nad miejscami magazynowania substancji niebezpiecznych
  • Wdrażamy odpowiednie procedury bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz technologicznych
  • Utrzymujemy i doskonalimy systemy zarządzania środowiskowego i jakościowego
  • Przestrzegamy norm i regulacji wynikających z prawodawstwa
 • Logistyka i transport

  • Wpływ ekonomiczny:

   • Wspieramy lokalne firmy transportowe
   • Korzystamy z usług intermodalnych, także w obrębie Grupy PCC
  • Wpływ środowiskowy:

   • Optymalizujemy trasy transportu, minimalizując oddziaływanie na środowisko
   • Korzystamy z usług intermodalnych ograniczając transport drogowy
  • Wpływ społeczny:

   • Angażujemy lokalne firmy przyczyniając się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
   • Zmniejszamy uciążliwość oraz natężenie ruchu drogowego na lokalnych drogach wykorzystując transport intermodalny

  Ryzyka:

  • Skażenie środowiska, pożar lub utrata zdrowia i życia w wyniku wypadku drogowego, kolejowego lub morskiego, związanego z przewozem substancji niebezpiecznych

  Odpowiedzialność:

  • Optymalizujemy trasy przewozu materiałów niebezpiecznych w oparciu o zidentyfikowane aspekty środowiskowe oraz bezpieczeństwo
  • Weryfikujemy i kontrolujemy flotę transportową zewnętrznych firm w kontekście spełnienia norm prawnych, bezpieczeństwa oraz jakości usług
 • Sprzedaż i rynek

  • Wpływ ekonomiczny:

   • Wpływamy na PKB i wzrost gospodarczy poprzez sprzedaż surfaktantów
   • Wspieramy rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez angażowanie krajowych firm w procesy dystrybucyjne
  • Wpływ środowiskowy:

   • Produkujemy surfaktanty charakteryzujące się wysoką biodegradowalnością
   • Preferujemy sprzedaż w autocysternach i kontenerach, zmniejszając ilość opakowań oraz redukując związany z ich przewozem transport
  • Wpływ społeczny:

   • Propagujemy wykorzystywanie naszych produktów w wielu gałęziach przemysłu, przez co ich stosowanie umożliwia produkcję wyrobów stosowanych w codziennym życiu (np. kosmetyków, odzieży, tworzyw sztucznych, itp.)

  Ryzyka:

  • Negatywny wpływ na wyniki sprzedażowe spowodowany silną konkurencją
  • Wystąpienie zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony konkurencji oraz etyki
  • Naruszanie prawa ochrony konkurencji oraz zasad etyki przez konkurencję
  • Wprowadzenie barier celnych

  Odpowiedzialność:

  • Współpracujemy z interesariuszami w kwestiach przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego, uczciwej konkurencji oraz Polityki Antykorupcyjnej
  • Staliśmy się sygnatariuszami Polskiej Karty Różnorodności
  • Stosujemy zasadę „wartość ponad ilość”
 • Konsumpcja

  • Wpływ ekonomiczny:

   • Obniżamy koszty poprzez zastosowanie nowoczesnych surfaktantów w procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu
   • Optymalizujemy zastosowanie surfaktantów wpływając w znaczący sposób na jakość i skuteczność produktu ostatecznego
  • Wpływ środowiskowy:

   • Zwiększamy wydajność surfaktantów poprzez produkcję koncentratów
  • Wpływ społeczny:

   • Usprawniamy produkcję nowych, tańszych oraz bezpieczniejszych produktów do codziennego zastosowania
   • Dzięki naszym produktom, wywieramy znaczący wpływ na bardziej ekonomiczne wykorzystanie detergentów i środków higieny osobistej przez ludność

  Ryzyka:

  • Negatywny wpływ na zdrowie oraz środowisko naturalne w wyniku nieprzestrzegania przez konsumentów właściwych zasad użytkowania, transportowania oraz przechowywania produkowanych przez nas substancji
  • Utrata zaufania klientów

  Odpowiedzialność:

  • Komunikujemy naszym klientom wszystkie zagrożenia wynikające z wykorzystaniem naszych produktów
  • Prowadzimy dokumentację techniczną obejmującą m.in. karty charakterystyki substancji
  • Stosujemy właściwe oznakowanie dla wszystkich oferowanych przez nas produktów
  • Posiadamy rzetelny system reklamacji

Nasze Produkty

Co to są surfaktanty?

Surfaktanty, czyli inaczej środki powierzchniowo czynne, to specjalistyczne produkty chemiczne wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych na całym świecie. W zdecydowanej większości wszystko, co nas otacza zawiera je w swoim składzie lub powstaje przy ich dobroczynnym udziale. Używamy ich zawsze gdy stosujemy ulubione kosmetyki, biorąc kąpiel lub prysznic, zmywając naczynia lub robiąc pranie. Bardzo często odgrywają kluczową rolę w procesach wytwarzania dóbr codziennego użytku.

Surfaktanty poprawiają jakość życia człowieka, czyniąc je lepszym, zdrowszym i bardziej komfortowym.

Surfaktanty możemy podzielić na:

 • anionowe

 • niejonowe

 • kationowe

 • amfoteryczne

Najważniejsze funkcje to:

 • myjąco-piorące (usuwanie zanieczyszczeń)

 • zwilżające (zwiększenie rozpływalności cieczy)

 • dyspergujące (rozdrabnianie większych cząstek substancji na mniejsze)

 • pianotwórcze (zdolność wytwarzania piany)

 • antypienne (redukcja piany)

 • solubilizujące (zwiększanie rozpuszczalności substancji)

 • emulgujące (np. łączenie oleju z wodą)

 • deemulgujące (np. separacja wody od oleju)

Gdzie odnajdziemy surfaktanty?

Multifunkcjonalność surfaktantów sprawia, iż mają one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki temu, są one wszechobecne.

Czy wiesz, że naturalne odpowiedniki surfaktantów odnajdziemy także w ciele człowieka? Pokryte są nimi pęcherzyki płucne, dzięki czemu nie sklejają się i ułatwiają nam oddychanie.

Produkty PCC EXOL SA

Zajmujemy dominującą pozycję w zakresie produkcji surfaktantów w Polsce. Jesteśmy również wiodącym producentem w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Oferujemy ponad 300 różnych produktów i formulacji przemysłowych znajdujących zastosowanie m.in. w następujących branżach:

 • środki higieny osobistej i kosmetyki

 • detergenty

 • czyszczenie i mycie przemysłowe

 • tworzywa sztuczne

 • farby, lakiery i kleje

 • obróbka metalu

 • przemysł budowlany

 • przemysł wydobywczy i wiertniczy

 • przemysł celulozowo-papierniczy

 • przemysł włókienniczy i garbarski

 • przemysł agrochemiczny

Produkujemy i wdrażamy innowacyjne surfaktanty specjalistyczne, analizując trendy konsumenckie i eko-społeczne, zgodnie ze światowymi trendami zrównoważonego rozwoju. Wymaga to odejścia od tradycyjnego modelu rozwoju oferty produktowej w stronę bardziej zaawansowanych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Głównym obszarem działalności handlowej Spółki ze względu na podział geograficzny jest teren Polski oraz kraje Europy, a także zachodnia część Azji (Rosja, Turcja). Największą część sprzedaży zagranicznej wygenerowały w 2015 roku regiony Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej (łącznie 80% wartości przychodów ze sprzedaży zagranicznej).

Najwięksi odbiorcy surfaktantów wytwarzanych przez PCC EXOL SA, działają na rynku Europy Zachodniej, głównie w Niemczech, Holandii oraz we Włoszech. Regiony Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Reszty Świata odpowiadały łącznie za 20% wartości sprzedaży zagranicznej w tym okresie. Na obu rynkach, Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku ubiegłego roku. Istotnym rynkiem zbytu produktów Spółki jest rynek turecki, stanowi on bowiem 5% przychodów ze sprzedaży ogółem.

W 2015 roku Spółka uzyskała wzrost wolumenu sprzedaży o 6%, który odnotowany został we wszystkich grupach produktowych. Jednak w związku z obniżeniem cen na rynku surfaktantów nie przełożyło się to na wzrost wartości przychodów ze sprzedaży. Wartość sprzedaży uzależniona jest głównie od cen podstawowych surowców, które w 2015 roku były niższe niż w roku ubiegłym.

Czy wiesz, że roczna produkcja jednego z naszych wyrobów wystarczy do wytworzenia szamponu, którym jednorazowo można umyć głowę 12 mld ludzi.

Produkty oferowane przez Spółkę można podzielić na dwie główne grupy:

 • Surfaktanty wykorzystywane w produkcji detergentów i kosmetyków
 • Surfaktanty do specjalistycznych zastosowań przemysłowych

Surfaktanty do zastosowań w detergentach i kosmetykach

Surfaktanty przeznaczone na rynek detergentów i kosmetyków to przede wszystkim wyroby o charakterze masowym, które ze względu na właściwości myjąco-czyszczące mają zastosowanie w produktach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń i inne) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne).

Od 2014 roku intensywnie pracujemy nad rozwojem oferty specjalistycznych wyrobów skierowanych na rynek detergentów i kosmetyków.

Coraz większa konkurencja na rynku surfaktantów wymaga podnoszenia jakości produkowanych wyrobów, celem dostosowania się do nowych trendów wytyczanych przez liderów w branży.

Trzy największe grupy produktowe w zakresie surfaktantów stosowanych w detergentach i kosmetykach stanowią:

 • Sulforokanole – to największa grupa anionowych środków powierzchniowo czynnych produkowanych przez Spółkę; składnik środków myjących, czyszczących, piorących oraz wyrobów kosmetycznych
 • Kwas ABS - składnik ciekłych i proszkowych środków myjących, czyszczących i piorących
 • ABSNa (Sól Sodowa Kwasu alkilobenzenosulfonowego) - składnik detergentów piorących

Surfaktanty przemysłowe

Oprócz zastosowania w produkcji detergentów i kosmetyków, wytwarzane przez nas produkty są przeznaczone także do szerokiego zastosowania w różnorodnych, specjalistycznych gałęziach przemysłu (produkty chemiczne dla włókiennictwa, dodatki do polimerów, produkty do obróbki metali, dodatki do agrochemikaliów i wiele innych). Przez ostatnie 3 lata intensyfikujemy działania w obrębie rozbudowy portfolio produktowego skierowanego do zastosowań przemysłowych. Dzięki ciągłej współpracy z odbiorcami na poziomie technicznym, a także rozbudowie działu badawczo-rozwojowego, możliwe jest stałe wprowadzanie nowych, zaawansowanych technicznie i technologicznie wyrobów.

Trzy największe grupy produktowe w zakresie surfaktantów przemysłowych stanowią:

 • Rokanole – to największa grupa produktowa wśród związków niejonowych produkowanych przez Spółkę; różnorodność surowców używanych w procesach produkcji oraz wykorzystanie zróżnicowanych technologii wytwarzania pozwala na dobranie produktów do konkretnej funkcji aplikacyjnej np. przemysł tekstylny, produkty dla przemysłu metalurgicznego
 • Rokanole LP – składnik detergentów do zmywarek czy profesjonalnych środków czyszczących
 • Rokafenole – składnik stosowanych w obiegach zamkniętych produktów w przemyśle obróbki metali oraz jako emulgatory w produkcji polimerów poliuretanowych

Nasza produkcja

Spółka prowadzi produkcję w dwóch lokalizacjach umiejscowionych w Brzegu Dolnym i Płocku.

Procesy produkcyjne odbywają się w pięciu instalacjach: etoksylacji (Etoksylacja I, Etoksylacja II w tym instalacja betain), siarczanowania (Siarczanowane I, Siarczanowane II), oraz w wytwórni formulacji przemysłowych.

Etoksylacja:

Wytwórnia Etoksylacji I, znajduje się w Brzegu Dolnym. Powstała w latach 60 ubiegłego wieku na podstawie projektu i technologii Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego „Rokita” i jest najstarszą instalacją Spółki. W skład wytwórni wchodzą różnej wielkości reaktory, co pozwala na wytwarzanie szerokiego asortymentu produktów. Wytwórnia obejmuje instalacje etoksylacji, alkanoloamidów oraz betain, o łącznej zdolności produkcyjnej około 40 tys. t/r (w zależności od asortymentu).

W kwietniu 2011 roku została oddana do użytku wytwórnia etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II). Wytwórnia ta przeznaczona jest do produkcji najwyższej jakości produktów specjalistycznych, a jej elastyczność pozwala na otrzymywanie szerokiego portfolio surfaktantów w zależności od potrzeb odbiorców. Aktualna zdolność produkcyjna to 30 tys. t/rok z możliwością rozbudowy do 60 tys. t/rok.

Wytwórnie Etoksylacji umożliwiają produkcję surfaktantów niejonowych, stanowiących zarówno wyroby gotowe, jak i półprodukty do wytwarzania surfaktantów anionowych na wytwórniach Siarczanowane I i Siarczanowane II.

Siarczanowanie:

Wytwórnia Siarczanowane I znajduje się w Brzegu Dolnym i powstała w roku 1989. Jej zdolności produkcyjne wynoszą 10 tys. t/r. W 2015 roku przeprowadzona została kompleksowa modernizacja obiektu.

W 2008 roku w Brzegu Dolnym została oddana do użytku wytwórnia - Siarczanowane II, o trzykrotnie większej zdolności produkcyjnej niż wytwórnia Siarczanowane I. Zdolności produkcyjne wytwórni wynoszą 30 tys. t/r i wykorzystywane są głównie do produkcji surfaktantów masowych.

Produkcja formulacji przemysłowych odbywa się na instalacji należącej wcześniej do firmy Tensis Sp. z o.o., która weszła w struktury Grupy PCC EXOL w roku 2015. Wydajność tej instalacji to około 7 tys. t/r, w zależności od produkowanego asortymentu.

Dział Badań i Rozwoju

Dział Badań i Rozwoju (R&D) Spółki, co roku opracowuje kilkanaście nowych produktów i formulacji przemysłowych, wykorzystując potencjał swoich specjalistów, technologów, a także posiadaną infrastrukturę.

Dział dysponuje przestronnymi, nowoczesnymi laboratoriami o powierzchni blisko 400 m2, które obejmują pracownię Aplikacji, Analityczną i Technologiczną.

Laboratoria te, obok standardowej infrastruktury takiej jak dygestoria, pokój wagowy oraz wydzielone magazyny surowców, odczynników i prób, wyposażone są w centralne instalacje, dostarczające niezbędne w codziennej pracy azot i wodę demineralizowaną. Badania prowadzone w laboratoriach skupiają się przede wszystkim na branży agrochemicznej, włókienniczej, wydobycia ropy naftowej, farb i lakierów oraz mycia i czyszczenia przemysłowego.

Celem Działu R&D jest również profesjonalne wsparcie Działu Handlowego Spółki oraz Działu Marketingu Produktowego, poprzez doradztwo w zakresie dopasowywania produktów i różnych rozwiązań technologicznych do wymagań klientów.

Transport

Przewóz naszych produktów odbywa się w głównej mierze transportem samochodowym, gdzie największą liczbę stanowią autocysterny. Produkty podlegające międzynarodowej konwencji ADR* warunkują uczestnictwo z poziomu Grupy PCC w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT), którego celem jest pomoc przy usuwaniu skutków awarii mogących wystąpić podczas transportu.

W 2015 roku nie odnotowaliśmy wypadków podczas transportu, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Łącznie odnotowano jeden incydent, którego potencjalne skutki zostały opanowane przed opuszczeniem przez środek transportu terenu zakładu Grupy PCC.

Podwykonawców świadczących usługi transportowe zobowiązujemy do spełniania określonych wymagań przedstawionych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług czy specyficznych wymagań określonych dla trasy, bądź produktu. Realizacja usług transportowych odbywa się za pośrednictwem platformy logistycznej, która pozwala na zawieranie przejrzystych transakcji oraz optymalizację przewozów, co przekłada się na oszczędności finansowe oraz korzyści środowiskowe. Poza transportem samochodowym korzystamy również z transportu kolejowego oraz morskiego. Transport ten jest znaczący w obszarze tras pozaeuropejskich, ale również w przypadkach przewozu niektórych surowców, dla których transport drogowy byłby ekonomicznie nieuzasadnione lub wiązałby się ze zwiększeniem ryzyka samego transportu (materiały niebezpieczne).

Zarządzanie transportem odbywa się w dziale logistyki i planowania.

Stale unowocześniana baza narzędzi informatycznych i systemowych pozwala na optymalizację procesu zarządzania transportem i zwiększanie zakresu kontroli. Przyczynia się także do wzrostu poziomu bezpieczeństwa procesowego i środowiskowego, zmniejszania liczby reklamacji oraz zmniejszania kosztów związanych z transportem.

Flota samochodów osobowych naszej firmy, złożona jest z ekonomicznych modeli o niskiej emisji spalin, bazujących na wyspecjalizowanych procedurach związanych z recyklingiem odpadów pochodzących z eksploatacji samochodów.

*ADR – (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Nasze Inwestycje

Spółka PCC EXOL SA poniosła w 2015 roku znaczne nakłady finansowe, zarówno na rozwój nowych technologii, jak i na unowocześnienie posiadanych już instalacji. Inwestycje te przyczyniły się do poprawy efektywności działania oraz umożliwiły ekspansję na kolejne rynki w Europie i na Świecie.

Instalacja Betain

W 2015 roku zakończona została modernizacja instalacji betain w ramach wytwórni Etoksylacji I. Proces rozbudowy rozpoczął się w 2013 roku.

Celem inwestycji było zwiększenie zdolności produkcyjnej betain z 2 000 ton/rok do około 10 000 ton/rok. Inwestycja umożliwiła produkcję nowych typów betain z zastosowaniem alternatywnych surowców, jakimi są kwasy oleju kokosowego i palmowego oraz inne frakcje węglowodorowe. Oprócz zwiększenia masy produkcyjnej, inwestycja znacząco poprawiła jakość dotychczasowo produkowanych wyrobów.

Jednym z kluczowych elementów było przystosowanie instalacji do możliwości załadunku produktu w autocysterny, co w zdecydowany sposób ułatwiło naszym klientom odbiór zamówień o znaczącym tonażu. W ramach inwestycji rozbudowano również bazę magazynową, umożliwiając tym samym zabezpieczenie potrzeb ilościowych klientów strategicznych oraz dokładniejszą standaryzację i zwiększenie jakości produktu. Zastosowanie automatycznego układu dozowania jednego z surowców, pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa obsługi procesu w aspekcie pracowników i środowiska. Dlatego też, produkowane na nowych instalacjach betainy spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa.

Instalacja Siarczanowane I

W 2015 roku została przeprowadzona modernizacja instalacji Siarczanowane I, która polegała na dostosowaniu zakładu do produkcji soli amonowych.

Jednocześnie rozwinięto bazę magazynową wytwórni, co pozwoliło Spółce na wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów, między innymi Rosulfanu A czy Rosulfanu L/PH, mających zastosowanie przede wszystkim w branży kosmetycznej.

PLANOWANE INWESTYCJE:

Najbliższe plany inwestycyjne obejmują kontynuację rozpoczętych projektów oraz rozpoczęcie nowych.

Do najistotniejszych należą:

 • Budowa reaktora do syntezy glicynianów oraz dodatkowego reaktora do etoksylacji wysokomolowych produktów na instalacji Etoksylatów w Brzegu Dolnym
 • Rozbudowa bazy magazynowej
 • Modernizacje i zakupy inwestycyjne