Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

Budowanie dobrych relacji z poszczególnym grupami interesariuszy uzależniona jest od specyfiki ich potrzeb oraz profilu działalności.

Interesariusze

GRI:

W oparciu o założenia strategii biznesowej oraz analizę obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności, zidentyfikowaliśmy 7 grup interesariuszy, z którymi utrzymujemy regularny dialog. Budowa dobrych relacji z poszczególnym grupami uzależniona jest od specyfiki ich potrzeb oraz profilu działalności.

Grupy interesariuszy

Jednym z wyznaczników nowoczesnego i odpowiedzialnego biznesu jest świadomość roli jaką odgrywa dialog z interesariuszami.

Rozwiń wypowiedź

Alicja Nowak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich PCC Rokita SA

Jednym z wyznaczników nowoczesnego i odpowiedzialnego biznesu jest świadomość roli jaką odgrywa dialog z interesariuszami. Kładąc nacisk na jakość i rezultaty tego procesu, stale doskonalimy nasze działania i metody komunikacji tak, aby efekty i wnioski zadowalały wszystkie zainteresowane strony. Nabyta podczas dialogu wiedza pozwala nam na zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy. Wpływa to nie tylko na nasze relacje, ale przekłada się również na ciągły rozwój i doskonalenie.

Grupy interesariuszy

Pracownicy

 • Spotkania z Menadżerami w obszarze działań operacyjnych
 • Spotkania kadry zarządzającej z Kierownikami wydziałów produkcyjnych w obszarze działań procesowych
 • Biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • System PCT Proces
 • Sieć Intranet IBM Notes
 • Materiały drukowane: ulotki, broszury, katalogi
 • Rzecznicy Etyki
 • Tematyczne skrzynki mailowe
 • Forum pracowników Grupy PCC
 • Wolontariat pracowniczy
 • Media społecznościowe
 • Badanie opinii pracowników
 • Dzień Chemika – wydarzenie dla pracowników

Klienci i rynek

 • Strona www.pcc-exol.eu
 • Strona www.products.pcc.eu/pl
 • Kontakty bezpośrednie z pracownikami Działu Sprzedaży
 • Telefoniczna Obsługa Klienta
 • Platformy wymiany informacji: SEDEX, EcoVadis, CDP, KnownSources, SurveyMonkey
 • Tematyczne skrzynki mailowe, w tym skrzynka kontaktowa Zarządu Spółki
 • Materiały informacyjne i publikacje
 • Badanie Satysfakcji Klienta
 • Konferencje, targi i event’y branżowe
 • Biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • Audyty
 • Media: radio, telewizja, prasa branżowa
 • Media społecznościowe

Dostawcy

 • Spotkania z Działem Zakupów
 • Strona www.pcc-exol.eu
 • Tematyczne skrzynki mailowe
 • Materiały informacyjne i publikacje
 • Kodeks Etyczny
 • Lista Kwalifikowanych Dostawców
 • Konferencje, targi i eventy branżowe
 • Biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • E-Faktura

Akcjonariusze i inwestorzy

 • Raporty bieżące i okresowe
 • Portal internetowy www.pccinwestor.pl
 • Strona www.pcc-exol.eu
 • Biuletyn informacyjny PCC Chem News
 • Materiały informacyjne, broszury, foldery
 • Skrzynka e-mail – relacje inwestorskie
 • Dzień Inwestora
 • Dni otwarte PCC
 • Media: telewizja, radio, prasa
 • Media społecznościowe

Instytucje administracji państwowej

 • Spotkania z Zarządem lub poszczególnymi działami w Spółce
 • Korespondencja listowa
 • Audyty, inspekcje, kontrole, cykliczne raportowanie

Społeczność lokalna

 • Dni otwarte Grupy PCC
 • Targi pracy i biura karier
 • Cykliczna sprawozdawczość
 • Spotkania, szkolenia, konferencje, komisje
 • Strona www.pcc-exol.eu
 • Media społecznościowe
 • Media: telewizja, radio, prasa
 • Tematyczne skrzynki e-mail
 • Materiały informacyjne, broszury, foldery
 • Biuletyn informacyjny Chem News
 • Kodeks etyczny
 • Infolinia

Nauka

 • Dni otwarte Grupy PCC
 • Targi pracy i biura karier
 • Cykliczne raporty – sprawozdawczość
 • Artykuły prasowe i wywiady
 • Spotkania, szkolenia, konferencje, sympozja, komisje
 • Strona www.pcc-exol.eu
 • Tematyczne skrzynki e-mail
 • Materiały informacyjne, broszury, foldery
 • Biuletyn informacyjny Chem News

Metody komunikacji

Jako firma o globalnym zasięgu dbamy o jakość i wysoki poziom relacji z interesariuszami.

Wykorzystując najnowsze możliwości współczesnej komunikacji na bieżąco doskonalimy systemy, które ułatwiają nam budowanie oraz podtrzymywanie kontaktów z wszystkimi grupami podmiotów zaangażowanych lub też zainteresowanych działalnością spółki.

Nasz dialog z interesariuszami

Podstawą naszego dialogu z interesariuszami stały się kluczowe wyzwania społeczne i środowiskowe ważne dla realizacji naszej strategii. Istniejące i sprawdzone kanały komunikacji z interesariuszami stale uzupełniamy o nowe narzędzia i sposoby skutecznego dialogu. Dzięki temu, jesteśmy świadomi oczekiwań poszczególnych środowisk związanych z naszą firmą. Oczekiwania te w zestawieniu z trendami rynku surfaktantów nie tylko wskazują nam kierunki modelowania strategii w sposób odpowiadający potrzebom rynku, ale również pozwalają stawiać kolejne kroki w drodze do ciągłego doskonalenia w zgodzie z ideą zrównoważonej chemii.

Nasze zobowiązania

Wdrożenie standardu SA800 w 2017 roku.

Pracownicy Klienci Dostawcy Akcjonariusze i Inwestorzy Instytucje administracji państwowej Społeczność lokalna Nauka
Spotkania bezpośrednie
Intranet
Dni Otwarte
Konferencje, szkolenia branżowe
Audyty, inspekcje
Telefon, email
Internet, Prasa, TV
Media społecznościowe
Biuletyn Informacyjny

Identyfikacja kluczowych zagadnień dla naszej Spółki

Analiza istotnych zagadnień została przeprowadzona na podstawie wyników raportów branżowych oraz prowadzonego dialogu z przedstawicielami środowisk, związanych z naszą Spółką relacjami biznesowymi, prawnymi, społecznymi i innymi.

W proces tworzenia raportu włączyliśmy interesariuszy. Wyrażane przez nich opinie i oczekiwania, stanowią podsumowanie dotychczasowych zrealizowanych działań przez naszą Spółkę oraz inspirację przy planowaniu kolejnych.

W ramach dialogu zostały przeprowadzone, m.in. indywidualne konsultacje z liderami dla poszczególnych obszarów istotnych dla firmy i branży. W ten sposób zidentyfikowano istotne kwestie, które staraliśmy się opisać w niniejszym raporcie.

Prowadząc dialog z interesariuszami skupiliśmy się na obszarach, które w analizie procesów wewnętrznych oraz zewnętrznych, zostały zidentyfikowane jako kluczowe.

Do najważniejszych z nich należą:

 1. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
 2. Standardy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów
 3. Inwestycje na rzecz zwiększenia dostępności produktów dla klientów
 4. Standardy obsługi klienta
 5. Oddziaływanie na środowisko
 6. Zarządzanie różnorodnością
 7. Bezpieczeństwo procesowe
 8. Emisje gazów cieplarnianych
 9. Prawa człowieka
 10. Wpływy społeczne
 11. Zrównoważony łańcuch wartości
 12. Badania i Rozwój zrównoważonych produktów

Macierz istotności zagadnień dla Spółki i jej interesariuszy

*Wielkość pomarańczowych pól na wykresie oznacza stopień zaawansowania Spółki w realizację celów związanych z poszczególnymi obszarami