Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

W ramach propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych.

Etyka w Spółce

GRI:

W ramach propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument dotyczący etyki w Spółce wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Kodeksy Etyczne w Spółce

Kultura etyczna w naszej Spółce wiąże się z przyjętą ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rozwiń wypowiedź

Emilia Drzymała

Menadżer ds. Marketingu i CSR Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania PCC EXOL SA

Kultura etyczna w naszej Spółce wiąże się z przyjętą ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Implementowaliśmy standardy etyczne do naszej strategii oraz świadomie posługujemy się nimi w działalności biznesowej. Wspieramy wysoki poziom kultury zarządzania i efektywne budowanie przyjętych wartości. Stosujemy jasne i przejrzyste reguły prowadzenia działań biznesowych oraz kształtujemy umiejętności przyznawania się do błędów, dostrzegania skutków własnych decyzji i gotowości ponoszenia za nie odpowiedzialności. Uwzględniamy również w naszych działaniach biznesowych etykę ekologiczną, która przejawia się w stosowaniu technologii przyjaznych dla środowiska. Promujemy wszelkie inicjatywy mające na celu upowszechnienie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Kodeks Etyki Pracowników

Od 2014 roku w naszej Spółce funkcjonuje Kodeks Etyki, który jest zbiorem zasad oraz norm postępowania etycznego. Rozpowszechniany jest wśród wszystkich interesariuszy, propagując wzajemne stosowanie spisanych wartości. Poprzez zawarte w nim treści, wyrażamy nasze przekonania o uczciwości, transparentności i etycznym postępowaniu w każdej sferze działalności. Określamy w nim prawa oraz obowiązki, którym staramy się sprostać, aby utrzymać wysoki poziom przyjętych standardów.

Rzecznicy Etyki

W ramach komunikacji, powołano zespół Rzeczników Etyki, którego podstawowym zadaniem jest rozstrzyganie sporów i udzielanie wyjaśnień w odniesieniu do zapisów Kodeksu Etycznego, ich możliwych interpretacji i ewentualnych niejasności.

Każdy pracownik posiada prawo zgłoszenia do Rzecznika Etyki prośby o pomoc lub poradę, gdy stwierdzi, że dzieje się coś niezgodnego z przyjętymi normami etycznymi i społecznymi.

Każde zgłoszenie objęte jest poufnością. W toku postępowania wyjaśniającego, dane osobowe zgłaszającego mogą być na jego prośbę utajnione. Mimo obowiązującej zasady utajniania danych osobowych, osoba dokonująca zgłoszenia, działając w dobrej wierze, nie musi ukrywać swojej tożsamości. Kwestię anonimowości zostawiamy jednak w gestii pracowników. Ważną zasadę pełni tutaj również gwarancja braku jakichkolwiek działań odwetowych względem osób, które zgłaszają problemy związane z łamaniem praw człowieka, czy naruszaniem zasad kultury etycznej w Spółce.

Liczba skarg zarejestrowanych przez Rzeczników Etyki 2014/2015
Rok Liczba zarejestrowanych skarg Liczba rozpatrzonych skarg polubownie
2014 3 3
2015 0 0

Nasze zobowiązania

Zobowiązujemy się utrzymać „zerową” ilość skarg w wyniku działań na rzecz edukacji w obszarze etycznego postępowania.

Schemat zgłaszania skarg do Rzecznika Etyki

 • Zgłoszenie zdarzenia do Rzecznika Etyki

  Prowadzenie zgłoszenia odbywa się poprzez otwartą rozmowę Rzecznika Etyki z osobą dokonującą zgłoszenia oraz sprawdzenie okoliczności zdarzenia (przy zachowaniu poufności).

 • Rozpatrzenie zgłoszenia i przekazanie informacji zwrotnej

  Rozwiązanie sprawy oraz przekazanie informacji zwrotnej osobie dokonującej zgłoszenia. Na życzenie osoby zgłaszającej, Rzecznik Etyki przedstawia rozwiązanie sprawy w formie pisemnej.

 • Łamanie prawa

  W przypadkach wskazujących na naruszenia przepisów prawa, Rzecznik Etyki informuje Zarząd Spółki o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku.

 • Łamanie Kodeksu Etycznego

  W przypadkach wskazujących łamanie zasad Kodeksu Etycznego, Rzecznik Etyki informuje Zarząd Spółki o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku.

 • Zgłoszenie naruszenia Zarządowi Spółki

  Osoba dokonująca zgłoszenia ma wgląd w wyniki przeprowadzonego postępowania.

 • Naprawienie szkody

  W przypadkach stwierdzenia naruszeń zasad zawartych w Kodeksie Etycznym lub praw człowieka, mogą zostać zastosowane, pojedynczo lub łącznie, zobowiązania do naprawienia moralnych szkód wyrządzonych pokrzywdzonemu, rozmowy dyscyplinujące z przełożonym i udzielenie upomnienia ustnego, pisemne upomnienia oraz inne konsekwencje w zależności od rodzaju sytuacji.

W 2015 roku nie odnotowaliśmy zgłoszeń dotyczących dyskryminacji oraz łamania praw człowieka.

Wolność zrzeszania się stanowi jedną z podstawowych swobód człowieka, mocno utrwaloną w prawodawstwie polskiego porządku prawnego. Pracownicy Spółek Grupy PCC posiadają prawo do tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji płac. Przyjmujemy otwartą postawę wobec związków zawodowych oraz ich działań organizacyjnych. Przedstawiciele organizacji związkowych posiadają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.

Nie stwierdziliśmy istotnych zagrożeń dla wolności zrzeszania się i negocjacji.

Norma konstytucyjna, współtworzy z wieloma międzynarodowymi konwencjami oraz prawem wspólnotowym, uregulowania dotyczące ochrony dzieci przed wykorzystywaniem i nadmiernym obciążeniem pracą.

Uznajemy prawo każdego dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym i wykonywaniem pracy, która grozi niebezpieczeństwem, ogranicza możliwość zdobycia wykształcenia, bądź stanowi zagrożenie dla zdrowia i rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego czy społecznego. Nie akceptujemy zatrudniania dzieci oraz respektujemy wszelkie ograniczenia dotyczących zatrudniania osób, które nie ukończyły 18 lat.

Nie stwierdziliśmy istotnych ryzyk wykorzystywania pracy dzieci.

Dobrowolność zatrudnienia stanowi jedną z najważniejszych cech stosunku pracy. Nie osiągamy żadnych korzyści wynikających z procederu pracy przymusowej, niewolniczej, terminatorskiej ani też z  przymusowej pracy więźniów. Wszyscy pracownicy Spółki wykonują swoje zadania w sposób dobrowolny i świadomy, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, predyspozycjami i kwalifikacjami. Nie wymagamy od pracowników deponowania dokumentów tożsamości. Pracownicy Spółki posiadają prawo zakończenia zatrudnienia po upłynięciu okresu wypowiedzenia umowy.

Nie stwierdziliśmy ryzyk wykorzystywania pracy przymusowej lub obowiązkowej.

Troska o bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest od dawna traktowana jako jeden z ważniejszych celów strategicznych Spółki.

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające standardom branży chemicznej, uwzględniające wszystkie zidentyfikowane zagrożenia. Poodejmujemy szereg działań mających na celu zapobieganie wypadkom, ograniczając zagrożenia w środowisku pracy. Szeroko propagujemy zasady dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Wszystkich pracowników Spółek, powiązanych umowami outsourcingowymi w zakresie ochrony mienia, obowiązują zasady wynikające z wdrożonego Kodeksu Etycznego.

Szanujemy prawa ludności rdzennej zgodnie z definicjami określonymi w obowiązujących unormowaniach prawnych. W ramach propagowania idei zrównoważonej produkcji oleju palmowego, zainicjowanej przez organizację RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), wspieramy jej działania w doskonaleniu ustalonych mechanizmów pozyskiwania i przetwarzania oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw. Będąc członkiem RSPO popieramy całkowite respektowanie prawa człowieka, w tym poszanowanie kultur i praw społeczności lokalnych, poszanowanie ich prawa własności do gruntów oraz działanie na rzecz drobnych producentów rolnych, poprzez włączenie ich do zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Nie odnotowaliśmy przypadków naruszenia praw ludności rdzennej.

Kodeks Etyczny Dostawców

Jesteśmy zorientowani na świadome przestrzeganie standardów społecznych, ekologicznych i etycznych. Jednym z celów Spółki jest propagowanie tych standardów nie tylko wśród pracowników, ale również wśród wszystkich pozostałych interesariuszy.

Kodeks Etyczny Dostawców PCC EXOL określa ramy wymaganych przez nas standardów postępowania.

Opiera się on na 3 podstawowych filarach:

 • uczciwości i transparentności w prowadzeniu biznesu
 • bezpieczeństwie, ochronie zdrowia i środowiska
 • prawach człowieka

Polityka Antykorupcyjna

Jako dokument wspomagający Kodeks Etyczny, wdrożyliśmy Politykę Antykorupcyjną, która określa szereg zasad związanych z przeciwdziałaniem korupcji oraz łamaniem prawa, ujętych w 4 podstawowych zagadnieniach.

 • Zakaz postępowania korupcyjnego
 • Zasady przyjmowania upominków, usług lub innych przejawów grzeczności
 • Zasady wręczania upominków, usług lub innych przejawów grzeczności
 • Konflikt interesów

W 2015 roku nie odnotowano żadnego potwierdzonego przypadku działań korupcyjnych przez pracowników Spółki oraz nie toczyła się przeciwko Spółce żadna sprawa sądowa dotycząca korupcji.

Nasze zobowiązania

 • utrzymanie zerowego poziomu działań korupcyjnych w kolejnych latach
 • uruchomienie kolejnego cyklu szkoleń związanych z zasadami postępowania etycznego w organizacji z uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji

Nasze Działania

Komunikacja w obszarze etyki - Biuletyn Grupy PCC „PCC CHEM NEWS”

W ramach wydawanego przez Grupę PCC Biuletynu Informacyjnego, systematycznie publikujemy artykuły, poruszające zagadnienia etyczne. Artykuły redagowane są przez pracowników naszej Spółki.

Artykuły jakie ukazały się w obszarze etyki w PCC News w 2015 roku:

Nasze zobowiązania

Zwiększymy ilość artkułów poruszających zagadnienia etyczne w ramach publikacji artykułów w 2016 roku.

Karta Różnorodności

Od 2014 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, promując tym samym zagadnienia różnorodności w obrębie Spółki i w jej otoczeniu zewnętrznym. Karta Różnorodności jest inicjatywą Komisji Europejskiej i stanowi pisemne zobowiązanie przedsiębiorstw, będących jej sygnatariuszami do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. W ramach tej inicjatywy dążymy do zaangażowania wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i społecznych w przeciwdziałanie dyskryminacji i promocję różnorodności jako czynnika kreatywności i rozwoju.